Tankfarten langs vår kyst vokser nå fort som følge av økningen i russisk oljeeksport til Europa og USA. Den første 100.000-tonneren passerte for noen uker siden. Ifølge noen prognoser vil det om få år gå flere slike båter i uken gjennom noen av klodens mest fiskerike, sårbare og værharde områder. Dette er en helt ny situasjon for Norskekysten, der de samlede kjente oljeutslippene de siste 33 årene har vært på 30.000 tonn. Norske myndigheter hevder oljevernberedskapen i Nord-Norge er god — men innrømmer at den kunne vært bedre «under ekstreme værforhold». Statens forurensningstilsyn (SFT) har flere ganger påpekt at dagens oljevernutstyr har begrenset effekt ved bølgehøyder over 1,5 meter. Ifølge data fra Meteorologisk institutt er bølgehøyden ved Finnmarkskysten over 1,5 meter mer enn 60 prosent av tiden! I perioden november til februar er bølgene over tre meter 30 prosent av tiden. Ved slike bølger har oljevernutstyr ingen effekt. Dette er ikke ekstremvær, men normalvær!

Å redusere sannsynligheten for ulykker er derfor avgjørende viktig. De mange skipsulykkene langs kysten de siste årene har avdekket skremmende svakheter i varslingsrutiner, trafikkovervåking, ansvarsforhold og oljevernberedskap. Her foregår det nå arbeid - men det er langt igjen. Et av de mest effektive risikoreduserende tiltakene er å flytte tankfarten lengst mulig ut fra kysten. Dette har mange fordeler: Faren for grunnstøting reduseres. Mulighetene for å komme en havarist til unnsetning med taubåt eller mekaniker øker. Ved oljeutslipp vil mer av oljen fordampe eller forvitre før den når land.

Vi har begrensede muligheter til å regulere skipstrafikken utenfor vårt territorialfarvann. En utvidelse av dette fra 4 til 12 nautiske mil er et skritt i riktig retning. WWF-Norge mener minimumsavstanden bør være 50 nautiske mil, og at norske myndigheter må søke FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) om opprettelse av påbudte seilingsleder i slik avstand fra kysten vår. Vi har analysert IMOs regelverk for opprettelse av såkalte Særlig sensitive havområder (PSSA) og konkludert med at Barentshavet oppfyller kriteriene. PSSA-status vil styrke kravet om påbudte seilingsleder. Det er ennå noen måneder til neste møte i IMOs miljøkomité. Tar du utfordringen, Brende?

Av Rasmus Hansson, generalsekretær i WWF-Norge