Rart at ikke forskere reagerer, før politikerne svelger dette rått. BT forteller at det forskes på å utnytte hydrogen til drivstoff i bil som ledd i å redusere de globale utslippsproblemene. En slik måloppnåelse må en trolig vente lenge på, for som kjent kreves det mye energi for å fremstille hydrogen, og alle energioverganger krever mer energi enn det en får igjen. Jeg vil tro at hydrogenbiler tvert imot øker de globale utslippene av klimagasser, men derimot får en begrenset effekt på de lokale problemene og dermed redusere utslipp av karbonoksider og nitrogenoksider i byer og tettsteder der problemene er størst.

TORGEIR HYLEN