Av Ørnulf Risnes,

Bergen

Ifølge Eilertsen står riktignok ikke nyansettelser på dagsordenen i nedgangstider, men næringslivets ønske om midlertidige ansettelser må jo bunne i en etterspørsel etter arbeidskraft. Hvorfor foretrekkes så midlertidige ansettelsesforhold? Fordi det gir arbeidsgiverne økt «fleksibilitet» (les: innskrenkede rettigheter for de ansatte).

I USA har man i lengre tid tatt konsekvensen av den typen argumentasjon Eilertsen fremfører. Spesielt i underholdningsbransjen er det utbredt med gratisarbeidende «praktikanter» som en del av arbeidsstokken. De ulønnede, som gjerne bor hjemme hos foreldrene, håper å få en fot innenfor slik at de kan få en betalt jobb på sikt. Etter hvert har det utviklet seg en praksis hvor man ikke kan konkurrere om lønnet stilling i disse selskapene uten å ha jobbet som ulønnet praktikant på forhånd; praksisen er med andre ord selvforsterkende. Som Eilertsen er inne på er det slik det etter hvert fungerer i det norske arbeidslivet også, selv om man foreløpig har lønn i praktikantperioden her til lands.

Vi må spørre oss selv om det er slik vi vil ha det. Ønsker vi at firmaene våre skal vokse på bekostning av våre gjennom tiår hardt tilkjempede og høyst rimelig rettigheter? Er det greit at flertallets livskvalitet reduseres i takt med næringslivets ekspansjonsbehov? Jeg for min del ønsker ikke det, og jeg tror den praksis vi har hatt i Norge inntil nylig er mulig å videreføre med godt resultat både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Jeg tror nemlig at trygge rammer og god livskvalitet er grunnlaget for kreativitet og produktivitet blant arbeidstakere, noe som utvilsomt kommer bedriftene til gode på sikt.

Victor Normans ønske om økt bruk av midlertidig arbeidskraft er kortsiktig og vil føre til en negativ spiral når det kommer til ansattes rettigheter. I USA økte bruken av midlertidig ansatte med 400 prosent mellom 1982 og 2001. I Frankrike ble over 80 prosent av nyansatte i 2000 gitt korttidskontrakter. Vi kan stoppe utviklingen mot slike tilstander, men da må midlertidig ansettelse bli unntaket og ikke regelen!