debatt

Arne Melander, eier av barnehage, styremedlem i Private Barnehagers Landsforbund

Når Bergen kommune gir de fleste private barnehager et tilskudd tilsvarende prosent av kostnadene, er det ikke rart at Bergen kommune holder lavere satser i sine egne kommunale barnehager enn det de private barnehager gjør. Jeg våger å påstå at hadde de private barnehagene fått overførsler tilsvarende de kommunale barnehager, ville de kunne holde lavere priser enn de kommunale. Dette burde være et tankekors for politikerne.

Overførsler fra stat til kommuner: Bergen kommune får hvert år overført penger fra staten øremerket bl.a. barnehager. Stortingspolitikerne har i flere år anmodet kommunene å fordele tilskuddene likt mellom de kommunale og de private barnehagene. Bergen kommune har, som de fleste andre kommuner, valgt å overføre mer til sine egne barnehager. Derfor er de private barnehager dyrere enn de kommunale, selv om de fleste private barnehager driver billigere.

Anne Gine Hestetun (A), barnehagebyråd i Bergen, oppfordrer de private barnehagene til å redusere prisene fra 1.8. i år fordi statstilskuddet øker. Jeg håper at barnehagebyrådet vet at kommunens barnehager får mye mer i kommunale tilskudd enn de private barnehager gjør. Hun burde derfor vite at de fleste private barnehager i Bergen sliter økonomisk og at det økte statstilskuddet, på grunn av lave kommunale overføringer, er med på å sikre økonomien i de private barnehagene slik at de slipper å øke prisene høsten 2001. Byrådet burde vite at med å sette ned prisene i de kommunale barnehagene fra 1.8., vil kommunen øke prisforskjellen enda mer mellom kommunale og private barnehager, noe jeg mener er meget beklagelig. Byrådet vet, eller burde vite, at kommunens tilskuddspolitikk i favør av kommunale barnehager, gir de kommunale barnehagene en fordel som er langt større enn prisforskjellen mellom de private og kommunale barnehager. Hva burde byrådet gjort med de økte tilskuddene de kommunale barnehagene får fra staten? Jeg mener at barnehagebyrådet burde overført pengene til de private barnehagene slik at tilskuddsforskjellen mellom kommunale og private barnehager var blitt redusert. De private barnehager trenger en tryggere økonomi, og økte tilskudd kunne ha bidratt til dette.

Utspillet om å redusere prisene i Bergens kommunale barnehager ser jeg på som et klart politisk utspill. Jeg er derfor overrasket over at det politiske barnehageflertallet i Bergen har godtatt utspillet uten kommentarer. Jeg og de fleste private barnehageeiere er opptatt av å få redusert prisene i barnehagene. Vi er derfor fornøyd med at barnehageflertallet i Bergen kommune har sørget for økte kommunale tilskudd til de private barnehagene fra 2002 og 2003. Men fortsatt vil kommunen gi mer til sine egne barnehager. Kommunenes forskjellsbehandling av barnehagene har irritert flertallet av representantene på Stortinget. Høyres forslag om «stykkpris», dvs. all støtte til barnehagene skal gå gjennom statstilskuddet, fikk i juni støtte fra Fremskrittspartiet og KrF, og dermed flertall i dagens storting. Staten vil med dette forslag redusere overføringene til kommunene samtidig som de øker statstilskuddet til alle barnehager med tilsvarende. Når etter vært 80 prosent av kostnadene i barnehagene blir dekket av statstilskudd, vil vi se langt lavere priser for en barnehageplass enn det vi har i dag. Jeg vil anbefale foreldre som har barn i private barnehager å følge med i valgkampen.