Av Monica Mæland, Høyres gruppeleder i bystyret

Responsen forslaget har fått fra både Grungs partifeller og på kommentarplass i BT har vært ganske påfallende. Utgangspunktet for reaksjonene har vært at Bergen her er på ville veier, fordi et slikt forslag vil måtte bety for slutten for Hordaland fylkeskommune, og en fylkeskommune trenger vi.

Det har vært hevdet at fylkeskommunen er et avgjørende virkemiddel for å få til et slagkraftig regionalt samarbeid på Vestlandet, som en motvekt mot tendensen til sentralisering rundt Oslo-området. Jeg skal i denne sammenheng la debatten om fylkeskommunen som regional aktør få ligge. Det er vel kjent at Høyre har som utgangspunkt at vi ikke trenger fylkeskommunen.

Da må jeg spørre; skal det virkelig være slik at videregående skole skal være fylkeskommunal, av hensyn til fylkeskommunen? Fordi noen mener vi ikke kan klare oss uten fylkeskommunen, så skal vi avvise ethvert forslag til annen organisering av videregående opplæring? Hvis det kan sannsynliggjøres at en annen organisering gir et bedre utdanningstilbud, skal vi da «ofre» kvaliteten i utdanningen for ungdommen til fordel for fylkeskommunens eksistens?

Bergen Høyre er kommet til at det må være interessant med et forsøk i Bergen der vi ser på om det er gevinster å hente i å la ett forvaltningsnivå ha ansvaret for hele det 13-årige utdanningsløpet nesten all ungdom gjennomfører. Vi tror overgangen mellom skoleslagene, pedagogisk utvikling gjennom å kunne tilby lærerne flere og andre faglige utfordringer taler for et slikt forsøk og samordning av ulike tilbud til ungdommen taler for et slikt forsøk. Dersom «Fylkeskommunens Venner» også hadde kvalitet i utdanningen som utgangspunkt for debatten kunne vi kanskje oppnådd noe.