Av Borghild Lieng (Ap),

bystyrerepresentant,

bydelsstyreleder Årstad bydel

Årstad bydelsstyre har tidligere i år gitt en bred og enstemmig høringsuttalelse i forbindelse med starten av arbeidet med Kommunedelplan (KDP) for Puddefjorden, som omfatter området Danmarks plass, samt begge sider av Damsgårdssundet. Vår uttalelse har tatt for seg Danmarks plass, samt Damsgårdssundet vestside, som utgjør de delene av planområdet som er i denne bydelen.

I sommer ga bydelsstyret også en høringsuttalelse, med et bredt flertall, samt en del kritiske merknader, til BOBs fremlagte forslag til reguleringsplan for utbyggingen i dette området. Idet BOB-utbyggingen vil bli en så stor del av hele utviklingen, og hele arbeidet med kommunedelplanen, er det naturlig å se begge deler i sammenheng.

En nødvendig byfornyelse langs hele Damsgårdssundets vestside er et tiltak vi hilser velkommen. Det blir viktig å se denne utbyggingen som en mulighet, og en bidragsyter, til å gi et positivt løft for hele området. Årstad bydelsstyre hilser velkommen at BOB bygger, men vi mener det ikke er likegyldig hvordan de bygger. Byggehøyder, solforhold, siktlinjer, god allmenn tilgjengelighet langs sjølinjen, gode tverrforbindelser, og gode møteplasser, er blant de meget viktige og sentrale stikkord i en helt nødvendig og forhåpentligvis bred debatt som nå bør komme.

Det blir viktig å tilstrebe gode, felles møteplasser mellom den eksisterende og den nye bebyggelse. Det nylig åpnede grøntanlegget ved «Dongen» i Garvergaten, hvor for øvrig BOB fortjenstfullt har bidratt til realiseringen, sammen med Husbanken og Bergen kommune, er én slik felles møteplass, og vi ser med forventning frem til realiseringen av de neste som er prosjektert i det samme nærområdet. Eksisterende gangveier og tverrforbindelser i området trenger sårt til en opprusting — vi har jo vist at vi er flinke til dette i Bergen - nå må vi klare å få dette til, akkurat like bra som på Nordnes, også i denne del av vår by.

Ny Krohnborg skole blir en meget viktig fellesarena for barna, og deres foreldre, i den nye og den eksisterende bebyggelsen. Elever på Ny Krohnborg skole har nylig laget en modell for hvordan de ønsker at skoleplassen deres skal opprustes, og de har laget tegninger og forslag til mulige aktiviteter som kan finne sted i det påtenkte grendahuset i tilknytning til skolen, som området ønsker seg, og som Husbanken har bevilget tilskudd til. Barnas innspill og engasjement er viktig, og vi håper deres ideer vil bli lyttet til, og tatt med i den videre prosessen. Det handler om gode møteplasser dette også, som kan være felles for den nye og den eksisterende bebyggelsen i hele skolens nedslagsfelt. Vi vet at området har noen utfordringer, og vi vet at skolen er en meget viktig arena for barna, både i skoletiden og i deres fritid. Skolen når alle - og det er dens styrke.

Men tilbake til selve utbyggingsplanene fra BOB. Utsiktsforholdene for den eksisterende bebyggelsen, og dermed både byggehøyder og byggenes plassering, blir meget viktige tema. Skal man ikke kunne se sundet - selv oppe fra Solheimslien? I forhold til det fremlagte forslaget, synes det åpenbart at byggehøyden må ned. Og for øvrig har utbygger Tor Lien helt rett, når han påpeker at de høyere byggene må plasseres lengst mulig inn mot Michael Krohns gate, dvs. lengst mulig vekk fra sjølinjen.

Solen er et knapt gode langs nordsiden av Løvstakken. Sjølinjen er det området som har de beste solforholdene. Derfor bør dette arealet opprustes og sikres for allmennheten, og ikke skyggelegges av høye bygg, som vil kunne resultere i at både utsikt og sol bare vil kunne nytes av de få. Jeg tror prosjektet kan bli bra - hvis gode innspill fra befolkningen tas med i den videre bearbeiding av prosjektet. Saken trenger engasjement! Dette er et sentralt og bynært område som virkelig har potensial i seg til å bli bra. De nylig avholdte kulturdager i Årstad bydel viste at området også mønstrer en rekke positive og aktive miljøer, som vil kunne være meget viktige medspillere i en positiv byfornyelse og utvikling for hele området.

I den videre debatt blir det meget viktig ikke å se BOB-utbyggingen isolert, men å se denne i sammenheng med det løft vi ønsker for området som helhet.