Av Ågot Valle,

stortingsrepresentant, SV

Kulturmeldingen er kommet. Mange hadde håpet at den ville ta for seg musikk— og kulturskolene som viktige bærebjelker i norsk kulturliv. Det gjør den ikke. Jeg mener at kulturmeldingen i altfor liten grad tar for seg sammenhengen mellom kultur og utdanning, deriblant kulturskolene. Likevel - kulturminister Valgerd Svarstad Haugland oppfordret til at kulturskolene må bli et viktig valgkamptema da hun la frem kulturmeldingen.

Statsråden kan bidra til det ved å si klart fra hva hun mener om forslagene som hennes kollega, utdanningsminister Kristin Clemet, har lagt frem i stortingsmelding nr. 39 som skal behandles til høsten. Her foreslår regjeringen at øremerkete midler til kulturskolene skal forsvinne, og at det ikke lenger skal være et tak på foreldrebetalingen. Ved å ta høyere betaling, kan kommunene få vekk køene, mener tydeligvis utdanningsministeren. Er virkelig KrF enig i dette?

SV mener at forslagene kan bety at den unike grunntanken bak kulturskolene, nemlig at den skal være for alle som har lyst, blir satt under press. SV vil arbeide for at alle barn som ønsker seg en plass i kulturskolen, skal få drømmen sin oppfylt.

Kulturskolekøene øker. I Bergen står 2000 på venteliste. I flere Hordalandskommuner står like mange i kø som de som har fått en elevplass. Kristin Clemet vil kamuflere køene: Gjør tilbudet dyrere, og færre vil søke plass. Køene øker fordi stortingsflertallet i mange år har sviktet kulturskolene. Målet har vært at det skal være et rimelig spleiselag mellom stat, kommune og foreldre. Staten skulle betale 45 prosent av utgiftene. Kommuner og foreldre har gjort sin del av jobben, men staten betaler bare lusne 15 prosent. SV vil arbeide for å opprettholde de øremerkete tilskuddene og tredoble de. Først når Stortinget har tatt sin del av ansvaret, kan vi diskutere om det er rett å innlemme midlene i rammene til kommunene.

Kulturskolene skal være for alle, også for barn med etnisk minoritetsbakgrunn. Kulturministeren legger stor vekt på det kulturelle mangfoldet i kulturmeldingen. Kulturskolene er et viktig sted å begynne. Det er et faktum at bare få kulturskoler har tilbud som treffer minoritetsbarn. Da må vi gjøre noe med det. Å øke foreldrebetalingen er i alle fall ikke veien å gå. Derimot er det viktig med flere utviklingsprosjekt slik at kulturskolene kan stimulere til de flerkulturelle møtene, som vil gjøre kulturlivet rikere. Hva er dine forslag, kulturminister?

SV vil satse på kulturskolene fordi de er viktige bærebjelker i kulturlivet. Fordi vi vil at flere barn og unge skal få oppleve den rikdommen det er å få lære å spille et instrument, spille teater, danse eller tegne og male. Fordi vi vil at flere barn og unge skal få arbeide med kreative prosesser i tillegg til det de får i de estetiske fagene i grunnskolen. Det betyr at fremtidens samfunnsbyggere kan få næring til sin fantasi og kreativitet. Fremtidens arbeidsliv og samfunnsliv vil tjene på det. Forslagene i stortingsmelding nr. 39 kan bety krasjlanding for kulturskolene. KrF står på vippen. Derfor er det viktig at Valgerd Svarstad Haugland, som kulturminister og partileder er klar på hva hun mener i en kultursak hun sjøl mener skal flagges opp i denne valgkampen.