Av Stig Høisæther,leder i Leieboerforeningen i Bergen

Dette bare litt over ett år etter at husleienemnda og reguleringen ble fjernet. Det nye leieprisvernet legger til rette for spekulering på høye leier, og det er årsaken til at mange får problemer med å bo trygt. Det er bare tiden på når en kan justere leiene utover konsumprisindeks som står igjen etter det gamle leieprisvernet. Nå trenger ikke utleier skrive ut oppsigelser, en kan bare vente til tiden er inne, og gi en leie der en priser ut leieboer.

Utleiere er ikke så snille at de tar hensyn til leiers inntekt eller glemmer å legge på leien. Nei, de ser sin mulighet til å legge på leien for å tjene på sin utleie, og sier hele tiden at leien er så lav at en subsidierer leieboer. De henviser til dem som tar enda mer, og slik utnytter en den som leier. Vi lurer på om boligministeren kan forklare oss hva som er urimelig høye leier og hva hun tenkte seg da hun gikk med på å fjerne husleiereguleringsloven så totalt uten å verne leieboer for store økninger?

Hvor langt skal denne leieprisutviklingen gå før en får et økende antall bostedsløse og menneskeskjebner? Ikke bare øker leiene, men strømutgifter og andre primære husholdningsutgifter.

Leieboerforeningen i Bergen mottar opptil 15-20 henvendelser daglig både telefonisk og i kontortiden. Hver fjerde henvendelse handler om oppsigelse, fordi utleier vil selge sin bolig. Hver sjette henvendelse handler nå om strømutgifter og konflikt rundt strømmåler.

Hver andre handler om leiepris og om feil og mangler ved boligen. Det er ikke lett å klage på noe når utleier bor i samme hus, og i 90 prosent av henvendelsene får en bråk og trusler og at utleier i sitt raseri kommer løpende med en ugyldig oppsigelse. Årsaken til dette er nok underliggende huseier som krever en for stor makt over den som leier boligen, fordi en eier boligen og at husleieloven i seg selv legger opp til rettslige konflikter ved klager.

Byens minstepensjonister sliter med boutgifter som ikke tåler økninger i det hele tatt. Likedan er det for dem som er uføretrygdet og som leier bolig. Våre undersøkelser viser at rundt 70–80 prosent av dem som leier bolig, er lavinntektsgrupper eller har høye leier i forhold til inntekt. Det virker på oss som om det er de med mindre inntekter som skal finansiere de som har noe, og da blir det hele feil. Kommunen må selge flere hundre utleieboliger hvert år og har ikke råd til å løpe til de glamorøse milliardlån som Sylvia Brustad har lagt i Husbanken. Hva har hun tenkt å gjøre med Bergen kommune? Vår erfaring er at når en gratis instans som husleienemnda er borte, så tar utleiere seg i økt grad til rette og en prøver å fremstille leieboerne som rettsløse og at de skal ha lite å fare med. Ingen utleiere kan bli kastet ut av sitt eget hus, sant nok, men det får da være grenser for hvilket press leier blir utsatt for når en påberoper seg sine rettigheter etter husleieloven.

Videre har vi en effekt der utleier bestemmer leien, og en får ingen av disse til å sette ned leien uten en rettssak og takstnemnd som etter vår mening består av inhabile fagfolk. Hvem er takstfolk til for til vanlig? Banker, huseiere og meklerfirmaer og si meg – er dette gunstig for en leieboers ståsted må vi spørre kommunalministeren?

Ved siden av den leien som leier mener er urimelig høy, må en betale for saksutgiftene i tillegg. Når utleier varsler om justering av leien seks måneder før den iverksettes, plikter han ikke å antyde hvilke månedsleie en får, det er en ren skandale!! Vi lurer på hvor langt boligministeren er villig til å føre denne liberale boligmodellen på leiesektoren og bli bostedsløs i flere år før en får bolig? Noe må gjøres, og vi foreslår en husleieregulering som er bedre enn den gamle som ivaretar begge parter og behov: Der mulighetene for å spekulere i høye leier fjernes og hvor leier vernes imot store økninger i leien. Leieboerforeningen i Bergen har utarbeidet et forslag som stabiliserer leieprisene, samt en ny bostøttemodell som med tanke på leiepris og inntekt til den som leier. Vi har konkrete løsninger som setter en stopper for prisveksten i boligpolitikken, og som ivaretar mennesket enten en leier eller eier bolig.

Vi ønsker at tryggheten ved å leie bolig kommer tilbake og at en får motvirket leiekonflikter. Faktisk så er den nye husleieloven verre for leieboer enn tidligere, med tanke på adgang til tidsbestemt leieavtaler. Det å gi adgang til tidsbestemt leieavtaler, gjør at en svekker leieboers rettigheter på flere områder. Vi har et økende antall leieboere som ikke fikk fornyet sin leieavtale, fordi de klaget på lovlige rettigheter som husleieloven gir adgang til. Det er klart at Leieboerforeningen er glad for at vi har huseiere som leier ut til rimelige priser og håndterer de som leier på en menneskelig måte. Verken leier eller eiere trives med å måtte løpe til advokater og rettsvesenet fordi uenighet oppstår. Leieboerforeningen i Bergen ber boligministeren tenke nytt og mer på den svake parten som leier bolig. Nå er det tid for handling og at en finner konstruktive og hensynsfulle løsninger og legge tomme ord bort. Hva har kommunalministeren tenkt å gjøre når hennes solidariske lovnader ikke slår til i pressområdene?