Debatt

Olaf Atle Helland

Er poenget at avstanden fra A til B blir kortere, eller kortest mulig uten unødvendig å ødelegge eiendommer, landskap, bygder og miljø?

Er poenget å velge det rimeligste alternativet uten perspektiv på fremtidige kostnader forårsaket av massiv trafikkøkning?

Er poenget at for å få vedtatt et veiprosjekt må det være så rimelig at alle faglige idealer om å levere et anstendig produkt må fravikes for veiplanleggerne?

Hva er poenget med å korte inn på tunnellengden og veibredden kun for kostnadsbesparelsen når det allikevel er trafikantene som betaler hele veinettet i Norge?

Poenget mitt er at alle oppegående personer i dette landet har de riktige svarene på alle mine spørsmål. Det er ikke alltid, men noen ganger går det allikevel galt og ubegripelige vedtak gjøres. Det er Jondalstunnelens lengde og utløp mot vest som denne gangen kan bli offer for et ubegripelig vedtak.

Hvis Statens vegvesens plan, uten alternativer å velge i for politikerne, blir vedtatt, ja, da blir det slik:

Kortest mulig tunnel ca: 9 kilometer som vil komme ut på sørlig kant i bygda Torsnes, når allikevel trafikken som skal til fergen må kjøre nordover. Resultatet er at en smal og svingete énfelts vei må følges. En stor gevinst med tunneler er å kunne skjerme blant annet bebyggelse og landskap mot støy og forurensning. Det er bedre å bruke penger på å fjerne eksisterende flaskehalser enn å bygge nye. Det står i veitrafikkloven at enhver skal ferdes aktpågivende og varsomt og ikke unødvendig forstyrre andre trafikanter eller de som oppholder seg langs veien.

Alt dette som her blir nevnt kan enkelt innfris med å bygge tunnelen 9 pluss 1,5 — totalt 10,5 kilometer. Statens vegvesen snakket om kanskje å komme tilbake etter noen år, hvis trafikken ble stor, for da å slå tunnel inn rett innenfor utløpet og til mitt referansepunkt Saltkjelen. Denne tunnelen vi da bli ca. 2,5 kilometer. Altså 1 kilometer lenger enn nødvendig.

Det betyr 3 stk. tunnelmunninger på et lite område. Det kan hende at man får mange tunnelmeter for prisen for en tunnelmunning. Hardangerfjordens strandlinje vil da se ut som rene sveitserosten.

Det er ikke glemt at Miljødepartementet for få år tilbake klassifiserte Hardangerfjordens strandlinje til å ha nasjonalgeografisk verdi. Statens vegvesen sier at det er alt ettersom. Miljøverndepartementet stanset med denne begrunnelsen et planlagt steinbrudd nord for Jondal. Nå risikerer vi et nytt et på sørsiden.

Selvfølgelig ikke like omfattende, men unødvendig skjemmende og godt synlig fra sjøsiden.

Er det riktig å ofre en liten og forsvarsløs bygd som Torsnes kun for å få kostnadene lavest mulig akkurat i øyeblikket, uten å ha med i beregningene noe annet enn kun tunnelprisen.

Prisen på hvor mye samfunnet sparer på at det blir kortest mulig avstand fra tunnelmunning til fergekai på grunn av risikoreduksjon for ulykker skal og må beregnes.