av Venstres gruppeleder, Hans-Carl Tveit

Reguleringsplanen for Nygårdstangen ble utarbeidet med det klare formål å finne plass til ny brannstasjon, hotell, badeland og 50-meters svømmebasseng. Planen skulle knytte disse bymessige funksjonene inn i en urban sammenheng med resten av sentrum. Derfor ble følgende vektlagt: gode gangarealer, levende fasader på gateplan, eventuelle boliger på toppen av Bygarasjen og ikke minst en åpen plass mot vannet der alt fra sirkus, sydende sommerliv og utsiktspunkt kunne forenes. Reguleringsplanen ble vedtatt i bystyret i 1998 og godkjent av Miljøverndepartementet i 1999.

Bystyret valgte også etter råd fra departement å plassere bade-og svømmeland mot parkområdet og brannstasjonen mot veisystemet. Bergensia badeland ble av bystyret valgt som vinner av konkurransen om å bli utbygger av badeland, og til å legge fram forslag til integrert svømme-og stupeanlegg for kommunen.

Det forundrer meg derfor at Gundersen, som tidligere kommunaldirektør for Byutvikling i Bergen, ønsker å kullkaste så nye og gjennomarbeidete planer.

Desverre er han ikke alene om å ville kullkaste en 3 år gammel reguleringsplan for området. Da tenker jeg ikke bare på forutsigbarhet overfor næringslivet i Bergen, men ikke minst på Bergen kommunes troverdighet overfor egne innbyggere og statlige myndigheter.

Nygårdstangens nærings-og idrettsparks planer for Nygårdstangen strider mot det meste av vedtatte lokale og nasjonale planer for byutvikling.

Gundersen påpeker med riktighet faren for at sentrum trues av utflytting av arbeidsplasser. Et vitalt sentrum forutsetter arbeidsplasser, men også en tilrettelegging for boliger, butikker og fornøyelser i samme område. Dette legges det opp til i vedtatte plan for Nygårdstangen. Nygårdstangen nærings-og idrettsparks "mastodont" med stadion, kjøpesenter og næringspark vil derimot være et fremmedelement som "lukker" seg ute fra resten av byen.

Et nytt, stort kjøpesenter noen hundre meter fra Bergen Storsenter — er dette visjonært?

I kronikken ble det også pekt på lokalisering for nye næringsarealer sett i forhold til transport. Nye byfunksjoner må lokaliseres slik at de bygger opp under kollektivtrafikken, hevdes det. Dette er også helt sentrale elementer i en vellykket byutvikling. Jeg kan ikke forstå annet enn at både badeland, hotell og kontorer med mange og daglige personreiser for publikum og arbeidsplasser fortjener en sentral beliggenhet med god kollektivetransport. I Hvert fall sammenlignet med et fotballstadion som trekker publikum kanskje 20-30 ganger pr år.

Videre er kronikkskribenten opptatt av at Nygårdstangen er det eneste aktuelle byutviklingsområde av noe størrelse i sentrum. Det er for så vidt riktig nok i et kort tidsperspektiv, og det burde derfor ikke være noen som helst grunn til å gjøre slik Nygårdstangen Nærings- og idrettspark vil - å la området ligge brakk i mange år til. I alle fall ikke så lenge det finnes både vedtatte planer og spadeklare prosjekter i tråd med den byutvikling området og byen trenger. Samtidig bør man påskynde planlegging og utvikling av så vel Damsgårdssundet, som Danmarksplass/Krohnsminde, Mindemyren, lokkløsning over Jernbanens godsterminal, Nøstet/Jekteviken o.s.v. Byrådet har for øvrig lovet å arbeide aktivt for en ny lokalisering av Brann stadion, og jeg er sikker på at det finnes alternativer som er bedre enn Nygårdstangen.

Hva utfylling av Store Lungegårdsvann angår, er det riktig at en evighetsfastsatt grense for utfylling er lite hensiktsmessig. Men samtidig må vi innse at vi lever i en tid der ikke lenger teknikken setter grenser for hvor mye av vannspeil og sjølinje vi kan berøve. Den miljøkvaliteten nærhet til vann og sjø gir er også med å skape "Den gode by" der det er godt å bo, arbeide og leve. Samtidig er man nå i ferd med å nå mange av de miljømål som er satt for dette vannet. Parken i østenden er faktisk den første nye sentrale parken i Bergen på mange tiår, vannkvaliteten er etter omfattende rensearbeid i ferd med å bli god, det er yrende liv i

Møllendalselven og det arbeides for å få bedre frem i lyset hvilken perle dette er. Det ligger mange års arbeid og mange kamper og kompromisser bak det som nå er i ferd med å realiseres, nemlig den grønne aksen fra Møllendalselven til Lille Lungegårdsvann (og videre til Ole Bulls Plass og Teaterparken). Ett av målene er å åpne opp en liten, men synlig vannvei fra Store til Lille Lungegårdsvann. Utspillet i kronikken er sånn sett ett av mange angrep på denne planen, og Nygårdstangen Nærings- og idrettsparks motivasjon er altså næringslokaler, kjøpesenter, flere parkeringsplasser og et stadion. Det var på 50-tallet slike planer ble ansett som visjonære.

Gundersen og hans oppdragsgivere i Hakon-Gruppen bør forstå at den sydlige inngangen til Bergen sentrum er inngangen til en meget spesiell by, og ikke et tilfeldig veikryss.