Det er et oppløftende og aktverdig fremskritt – i våre dagers velferdssamfunn – når et politisk parti i ord og handling på alvor våger å gi avkall på kald vitenskapelig og sosialøkonomisk logikk til fordel for en menneskeverdig etikk.Ikke minst når det skal settes rammebetingelser og tas avgjørelser vedrørende dyr og menneskers levekår. Utover det som allerede er fastsatt og til enhver tid virker, av – Guds nåde. Et bekreftende vedtak i fylkesårsmøtet vil være et viktig skritt i riktig retning, dersom det er ønskelig å få bukt med den form for uetiske moralisme som kjennetegner vår nåværende virkelighet og verdiforståelse – prinsipielt som praktisk.Det en i disse dager må stå vitne til av meldinger og bilder fra Europa, forsterker inntrykket av at det endelige utfall av den slags – med ulike omsorgsbehov og tiltak, alt ettersom – fortsatt kan være mer enn betenkelig. Og – at det vitenskapelige fundament for sådan kultivert mentalitet for lengst er modent nok for en grundig og gjennomgripende kvalitetsrevisjon.Noe som angår oss alle – i så måte. Slik sett oppfordres tillitsvalgte å støtte alle uttrykk for etisk anstendighet, båret frem av årvåkne ildsjeler – i det små, fattet av et politisk parti – lokalt.

SIGMUND SVARSTAD, BERGEN