Prioriteringen innføres fordi etterspør-selen etter husbanklån hittil i år langt overstiger utlånsrammen. Derfor innfører banken i tråd med retningslinjene i Kommunal— og regionaldepartementets tildelingsbrev for 2002 tiltak som skal sikre finansiering av boliger til førstegangsetablerere og vanskeligstilte.

Husbanken er også pålagt å ha et særlig fokus på pressområdene, der bærekraftige prosjekter med nøkterne boliger skal prioriteres. De uheldige virkningene for de mange som strever med å etablere seg i disse områdene, er velkjente.

Husbankens rolle er blant annet å bidra til god og balansert boligforsyning. Når utlånsmidlene i en kortere periode ikke rekker til alle søknadene vi mottar, må vi ta hensyn til regionale ubalanser i markedet og prioritere de områdene der boligforsyningen er betydelig lavere enn behovet. Folk må kunne ha mulighet til å bo i rimelig nærhet til arbeid og tjenester.

Avisen hevder at dette innebærer at boligbygging i storbyene skal skje på bekostning av distriktene. Dette er et forenklet bilde. For det første vil det være lokale pressområder i distriktene som fortsatt kan få lån til bærekraftige, nøkterne prosjekter. For det andre skal Husbanken aller høyest prioritere boliger for viktige målgrupper som vanskeligstilte og unge, enten prosjektene ligger i storbyene eller i distriktene.

Som avisen selv påpeker kan det i distriktene være slik at kostnaden ved å bygge et hus overskrider markedsverdien av huset. Ofte kommer denne skjevheten av at det er overskudd på boliger, dvs. at det tilbys flere boliger i det lokale markedet enn det er etterspørsel etter.

Her kan Husbanken og kommunens hjelp til kjøp og utbedring av bolig være vel så viktig som å bidra til bygging av nye boliger.

BT uttaler at det ikke er Husbankens oppgave å sponse formuesoppbygging gjennom finansiering av prosjekter som Georgernes Verft og gamle Fornebu.

Når det gjelder sistnevnte prosjekt er det ikke avgjort hva som kan bli Husbankens rolle i finansieringen. Georgernes Verft er derimot et meget godt eksempel på at Husbankens ansvar for målet om en bærekraftig utvikling i bolig- og byggesektoren, er ivaretatt. Dette borettslaget har lagt vekt på miljøvennlige løsninger for energiøkonomisering, avfallsbehandling og ute- og innemiljø. Boligene ble solgt til fastpris, og gjennomsnittsprisen var på ca. 20.000 kr/kvadratmeter.

Husbanken må bidra til samfunnsøkonomisk gode boliginvesteringer i områder med vekst i arbeidsplasser og befolkning. I Bergen har samspillet mellom kommunen, utbyggere og Husbanken bidratt til en kontinuerlig boligbygging som har holdt det regionale boligmarkedet i rimelig balanse til beste for de boligsøkende. Ikke alle pressområder har lykkes like godt, og dette rammer unge og vanskeligstilte som skal etablere seg i egen bolig for første gang.

Husbanken skal bidra til nye boliger med god, nøktern kvalitet der de trengs, enten det er i distriktene eller i byene!

Av adm. direktør Geir Barvik, Husbanken.