Det er ulukka ved Buavåg i Sveio i Sunnhordland siste helg som har avdekka dei svært kritikkverdige tilhøva. Ei kvinne i 20-åra vart alvorleg skadd då seglbåten ho var om bord i dreiv inn i ei lågspent kraftline. Fem andre ungdommar slapp unna med lettare skader då straum gjekk gjennom båten.Etter ulukka sette Haugalandet Kraft i gang ei gransking av leidningsspenna i sitt område. Undersøkinga viser at det berre er søkt godkjenning for eit lite mindretal av 200 lågspentliner som går over sjøområde. Ulukkesspennet ved Buavåg er mellom dei som ikkje er godkjende. Slår alarm Manglande godkjenning inneber at spenna heller ikkje er avmerkte på sjøkart eller merkte i leia.No slår Kystverket i Haugesund alarm. Ein av dei aller næraste dagane får samtlege kraftlag i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane brev der dei vert bedt om å sjå over sine fjordspenn og få dei inn i godkjende former. — Min umiddelbare reaksjon er at eg ikkje trur Haugalandet Kraft er nokon spesiell versting, seier hamne- og farvatnsjef Arnold Jacobsen i Kytsverkets 2. distrikt i Haugesund.Truleg vil andre distrikt i Kystverket følgje opp i sine område. Teke seg til rette Uansett lengde eller høgde på spenna over sjøområde skal det søkjast godkjenning før dei vert sett opp. Kystverket er godkjenningsinstans. Dei vil no be kraftselskapa prioritere å gå gjennom høgspentnettet først, og deretter granske lågspentliner som kryssar sjø.- Det er veldig vanskeleg å seie kvifor dette har skjedd. På mange måtar kan det verke som det har utvikla seg ein kultur i kraftselskapa på at dette er noko dei kan bestemme sjølve. Vår oppgåve er ikkje å setje oss til dommarar, men det er klart at vi ikkje syns noko særleg om det som no kjem fram, seier Jacobsen. Ros til Haugalandet Kystverket rosar derimot leiinga i Haugalandet Kraft for gripe tak i problemet.- Administrerande direktør har gitt oss beskjed om at dette er noko han ikkje kan leve med. Han vil no rydde opp, uansett kostnader. Ei slik klar tilbakemelding ser vi på som prisverdig.Den same haldninga formidlar toppsjefen i krafselskapet for Nord-Rogaland og deler av Sunnhordland til Bergens Tidende.- Det er forferdeleg tragisk når det skjer hendingar som den i Sveio sist helg. Dette må vi berre ta tak i og rydde opp, seier Bjørn M. Apeland. Overraska Apeland legg ikkje skjul på at han er overraska over fleire sider av det som har komme fram i undersøkingane som Haugalandet Kraft har gjort siste veka: - At vi skulle ha kring 50 høgspent- og 200 lågspentleidningar som kryssar sjøområde, er ein god del fleire enn eg hadde trudd. Eg vel å tru at fjordspenna med høgspent er i orden. Derimot er det no slik at kraftbransjen har forsømt seg når det gjeld kryssingar av lågspentleidningar. Ikkje avmerka Til Bergens Tidende seier Arnold Jacobsen i Kystverket at det er fleire konsekvensar av at kraftverka ikkje har søkt godkjenning.- Slike spenn er truleg ikkje avmerkte på sjøkarta. Grunnen er at Sjøkartverket ikkje har fått beskjed, sidan det ikkje er søkt godkjenning. Dermed er vi også i den situasjonen at slike kryssingar av lågspentnettet heller ikkje er fysisk merkte i leia slik dei skal vere. - Er det helst gamle leidningar som det ikkje er søkt godkjenning for?- Nei, ikkje slik det ser ut for oss no. Det ser ut til at dette har skjedd like frå 50–talet og fram til våre dagar, opplyser Arnold Jacobsen.

GRANSKING: Denne seglbåten dreiv inn i ei lågspent kraftline. Etter ulukka sette Haugalandet Kraft i gang ei gransking av leidningsspenna i sitt område.
ARKIVFOTO: ODD MEHUS