Han hevder at Høyre vil svekke teoriundervisningen i yrkesskolen. Rosnes sin påstand er mildt sagt en forenkling av virkeligheten.

Høyre ønsker at den yrkesrettede utdanningen skal bli mer tilpasset den enkelte elev. Mange elever er trøtt og lei av skolegang. Svært mange synes at det blir altfor mye teori i skolen og at det blir lagt for lite vekt på praksis innenfor det faget man har valgt. Samtidig gir dagens yrkesskole lite rom for valgfrihet og er i liten grad tilpasset den enkelte elevs situasjon og ønsker.

Høyre ønsker at det skal bli lagt mer vekt på yrkesrettet teori og praksis. Dette betyr at teorien i større grad skal være knyttet til det aktuelle fagområdet som eleven har valgt.

Samtidig ønsker Høyre en todeling av yrkesfagene. Den ene delen skal være for dem som ønsker en sterk yrkesfaglig spesialisering mens den andre delen skal være for elever som ønsker en kombinasjon av yrkesfag og teori. Noen elever ønsker å gå ut i lære og deretter rett i jobb innenfor sitt fag. De ønsker å lære seg et håndverk. Andre igjen ønsker å studere videre og for eksempel ta en ingeniørutdannelse. Dagens yrkesskole er et dårlig kompromiss mellom disse to ønskene. Høyre vil la elevene velge slik at skolegangen blir mer i tråd med det som er den enkelte elevs fremtidsplaner. Vi har i motsetning til SV og Ap ikke tro på at det finnes en standardløsning som passer til alle.

Etter reform 94 ble antall grunnkurs redusert fra i overkant av 100 til kun en håndfull. Høyre mener at man gikk for langt den gang, og vi ønsker å øke antallet grunnkurs. Dermed blir det mer valgfrihet og større mulighet til spesialisering allerede fra det første året på videregående. Svært mange elever er som sagt lite motivert for skolegang idet de går ut av ungdomsskolen. Det siste de ønsker er å sette seg ned bak en pult og bli proppet ørene full av mer teori. Derfor vil Høyre gi elever adgang til å gå rett ut i praksis med en gang. Dette er i dag ikke mulig. Vi vil ha ordninger som sikrer at dette blir mulig. Rosnes og SV mener at Høyres politikk vil svekke yrkesutdanningen. Da tror jeg ikke han har fulgt særlig godt med i timen. Problemet er at dagens yrkesutdanning er et sammensurium av kompromisser som svekker utdanningen. Den skal tilfredsstille alt på en gang. Det blir sjelden veldig vellykket. Vi er nødt å få til en yrkesutdanning som både sikrer næringslivets behov for kvalifisert arbeidskraft, men som samtidig gjør at elevene finner skolegangen meningsfull.

Jeg la også merke til at Rosnes er mest opptatt av yrkesutdanningens prestisje. Jeg tror ærlig talt at det ikke er prestisjen som styrer de unges valg av utdanning. Interessen for faget er nok mye viktigere. Men skal skolen kunne tilfredsstille denne interessen, må den utdanningen som gis tilsvare de forventninger som den enkelte elev har. Å gjøre yrkesutdanningen stadig mer lik allmennfag er ikke svaret på dette. Hvis en elev ønsker en allmennfaglig utdanning, tror jeg at vedkommende ganske enkelt ville valgt allmennfag.

Av Silja Ekeland, ungdomskandidat til Stortinget for Høyre