— Vi ønsker å overlate skolene til rektorene og lokale driftsstyrer. Disse skal få hånd om både budsjett, undervisningsopplegg og ansettelser, sier Høyres gruppeleder, Martin Smith-Sivertsen.

Lokalt engasjement

Høyre ønsker at den enkelte skole skal få større frihet til å organisere undervisningen og bestemme innholdet.

— Får skolene større frihet, vil det utløse større lokalt engasjement for skolene og en mer fleksibel skole, hevder Høyres gruppeleder. Frihet for skolene betyr blant annet at lærerne skal kunne få individuell avlønning.

Høyres leverer i sitt budsjettforslag en omfattende pakke for konkurranseutsetting.

— Det normale når kommunen lager nye tjenestetilbud må bli at tilbudet konkurranseutsettes, og ikke slik som nå at man tar for gitt at kommunen skal drive tilbudet.

Mer konkurranse

Høyre ser for seg at alle nye institusjoner konkurranseutsettes. I eksisterende institusjoner vil Høyre gjøre dette for produksjonskjøkken, vaskeri- og vaktmestertjenester. Renhold i alle kommunale bygg skal konkurranseutsettes. Det samme gjelder hjemmetjenestene i en bydel som forsøksordning i 2002.

I budsjettforslaget ligger det inne 45 millioner kroner i reduserte utgifter gjennom ulike former for effektiviseringstiltak. Det må til om Høyre skal ha råd til å hindre en økning i eiendomsskatten på 25 millioner kroner.

Høyre ønsker å fjerne eiendomsskatten, men har til nå bare hatt politisk ambisjon om å hindre en økning.

— Skal vi redusere eiendomsskatten må vi enten komme i byrådet, eller så må inntektene til kommunen øke kraftig, uttaler Høyres gruppeleder.

Vil forhandle

Høyre godtar byrådets kutt i bydelsbudsjettene med 80 millioner kroner.

— Jeg tror den eneste måten å unngå slike dramatiske kutt på er en total omlegging av kommunes drift. Jeg er ganske sikker på at bydelspolitikerne fra byrådspartiene ikke er villige til de kraftige reduksjonene i tjenestetilbud som et kutt på 81 millioner kroner vil føre med seg, sier Henning Warloe, bydelspolitiker i Bergenhus.

— Vi er invitert til forhandlinger med byrådspartiene, og har meldt tilbake om at vi er klar for det, sier Martin Smith-Sivertsen.

Høyres viktigste budsjettendringer

  • Økning i timeressurser til skolene, ti millioner kroner * «Slipp skolene fri», 15 mill. kr. * Søskenmoderasjon i barnehagene, 4,3 mill. kr. * Kompetansesenter for foreldre og barn/rusforebygging, én mill. kr. * Styrking av skolehelsetjenesten, tre mill. kr. * Effektivisering/konkurranseutsetting i sentraladministrasjonen, 45 mill. kr. * Ingen økning i eiendomsskatten, 25 mill. kr. * redusert kunstfond 50 mill. kr. * Redusert bybanefond, 50 mill. kr.