Bergens Tidende har i sin undersøkelse sett på hva de ulike kommunene bruker til administrasjon fordelt pr. innbygger. Tallene viser at Bergen, som er Ap-styrt, bruker minst, mens de Høyre-styrte storbyene Trondheim, Stavanger og Oslo, bruker til dels langt mer enn Bergen.

— Finansbyråd Trond Tystad har selv sagt at de tallene som BT har tatt utgangspunkt i, ikke kan brukes som eksakt styringsredskap på mange år ennå, sier Høyres byrådslederkandidat, Monica Mæland.

BT har hentet tallene fra en analyse gjort av Agenda utredning og utvikling AS. Agenda har også sett på administrasjonsutgifter med et litt annet utgangspunkt. Her telles administrative stillinger pr. 1000 innbyggere, og de administrative stillingenes andel av total bemanning.

Høyrestyrte Trondheim har 2,5 administrative stillinger pr. 1000 innbyggere. De administrative stillingene utgjør 4,6 prosent av den totale bemanningen. Tallene for Ap-styrte Bergen er 2,9 stillinger og 6,4 prosent.

— Disse forhold viser oss først og fremst at tallene BT presenterte langt fra er det objektive og endelige instrumentet for å sammenlikne kommuner med hverandre.

— Dette behøver ikke bety at noen med overlegg forsøker å tilsløre fakta eller gi en forvrengt fremstilling av virkeligheten. Imidlertid er det et betydelig «trøkk» internt i kommunen for å få til forenkling og mindre byråkrati. Dette kan meget vel føre til at det nedover i organisasjonen, når aktivitet skal rapporteres, så tolkes begrepet administrasjon svært snevert. Dette for å fremstå som flink, sier Mæland.