For Høyre betyr mer igjen for pengene at vi skal bruke de menneskelige og økonomiske ressursene i kommunene på en bedre måte, for å sikre innbyggerne et bedre tjeneste tilbud og økt velferd. Høyre setter brukeren i sentrum.

Kommuneforbundet hever at vi har gjort de ansatte til skyteskive. Det medfører overhodet ikke riktighet. I min tale til Høyres landsmøte understreket jeg tydelig at de ansatte er kommunenes viktigste ressurs. Jeg understreket også at vi må bidra aktivt til utvikling av de ansattes kompetanse. Det er noe av det viktigste vi kan gjøre for å bedre kvaliteten både i eldreomsorgen, i skolen og i barnehagene.

Mitt og Høyres angrep var rettet mot Kommuneforbundet og deres politikk, hvor man stort sett går imot enhver form for fornyelse, og hvor man i realiteten vil frata de folkevalgets rett til å bestemme hvordan kommunen skal organiseres. Høyres budskap om mer igjen for pengene betyr ikke at de ansatte skal løpe raskere, men at vi skal organisere oss bedre og frigjøre ansatte fra administrasjon til tjenesteyting overfor innbyggerne.

Vår politikk tilsier at vi i størst mulig grad vil desentralisere frihet, ansvar og avgjørelser til et lavest mulig nivå i kommunen, dvs. til den aktuelle person eller enhet som utfører tjenesten. Det gir den enkelte arbeidstaker større innflytelse over sin egen arbeidsdag. Dette kan vi gjøre fordi vi har tillit til den enkelte ansatte legger all sin stolthet inn på å gjøre en best mulig jobb. Hvordan kan det være et angrep på de ansatte?

Høyre ønsker også å bruke konkurranse som et virkemiddel for å få mer igjen for pengene. Og all erfaring tilsier at konkurranse utvikler kvaliteten på tjenestene og at vi frigjør ressurser som gjør at flere kan få tilbud om for eksempel sykehjemsplass.

Konkurranseutsetting er også med på å gi de ansatte en mer spennende hverdag. Derfor sier også lederen av det svenske sykepleierforbundets, Eva Fernvall, at « konkurranseutsetting styrker profesj o nen og er viktig for utvikling av helse— og omsorgstjenesten» . Det svenske sykepleierforbundet og Kommunalarbetarförbundet har også gjort undersøkelser som viser at deres medlemmer som er ansatte i private bedrifter er mer fornøyd enn de som er ansatt i det offentlige.

Kommuneforbundet og dets leder Jan Davidsen har lagt opp til kamp mot Høyre og vår politikk. Det er mer en kamp for ivareta forbundets makt - enn det er en kamp for medlemmenes interesser. Jeg vil påstå at vår politikk bedre vil ivareta de ansattes muligheter enn den politikk Davidsen står for - og dermed også innbyggernes ønske om et best mulig tjenestetilbud.

Erna Solberg, 1. nestleder Høyre