Jeg skal imidlertid gjerne benytte anledningen til å slå det fast nok en gang. Høyre har som mål å senke norske skatter og avgifter ned mot gjennomsnittlig EU-nivå. Dette ut fra en erkjennelse av at Norge ikke kan være et skattepolitisk annerledesland i en globalisert verden preget av hard internasjonal konkurranse.Vi vet – og erkjenner – at dette målet ikke vil kunne nåes til neste år, ei heller i løpet av bare en stortingsperiode. Men, Høyre er veldig tydelige både når det gjelder retningen og målet. Vi er også tydelige på hvor vi vil begynne – med de skatter og avgifter som rammer mest usosialt og som er mest uforståelig for folk flest.Vi har foreslått at boligskatten skal avvikles. Vi har foreslått at innslagspunktet for toppskatten skal økes vesentlig – for at toppskatten på sikt skal fjernes i sin helhet. I dag betales denne skatten av helt vanlige inntekter, og det hører ingen steder hjemme. Vi vil fjerne den særnorske og helt urimelige formuesskatten, og vi aksepterer ikke at folks bolig skal være en melkeku for staten.Dette var noen eksempler, og listen kunne vært gjort lengre. Dette er en politikk Høyre har stått for, og Gjerstad og andre kan være trygg på at den kommer vi til å holde fast ved, også om velgerne gir oss et mandat til å komme i regjering etter valget. Velgerne kan også være trygge på at vi ikke kommer til å støtte Frp sin økonomiske politikk. Dette er en politikk for urealistiske skattelettelser kombinert med store utgiftsøkninger. Dette er ikke en realistisk politikk, og ville føre til betydelig prispress og renteøkninger, til stor skade for mange.Av Torbjørn Hansen,stortingskandidat (H)