Statsråden skal ha ros for at hun vil mye, men forslaget om å fjerne hjemmelekser bør hun glemme fortest mulig. Det er å gå fullstendig feil vei. Samarbeidet mellom hjem og skole må styrkes kraftig når det skal tas nødvendige krafttak for å rette opp forfallet i norsk skole. Fjernes hjemmeleksene bygges samarbeidet ned. Tester viser jo at samarbeid med hjemmet gir svært god effekt på læringsresultatet. Dessuten gir det feil signal til elevene; de må jobbe mer og ikke mindre. Når arbeidsinnsatsen økes må det også inkludere lekser, og da må det samtidig legges til rette for mer og bedre samarbeid med elevens foreldre/foresatte.

Som forventet har Høyre-statsrådens forslag om leksefri skole fått helhjertet støtte fra de to venstrepartiene Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet. Det er jo disse to partiene som mer enn andre har skylden for det læringsmessige forfallet som nå preger norsk skole. Det bør jo være et urovekkende tydelig signal for en utdanningsminister fra Høyre når forslag om leksefri får jublende mottakelse fra læringssabotørene i Sosialistisk Venstreparti og i Arbeiderpartiet.

Er det sammen med Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet at Høyre mener å kunne redde norsk skole?

Norge er på skolebunnen i Europa. Vi blir slått av land vi verken pleier eller liker å sammenligne oss med når det gjelder kunnskapene og læringsresultater. Men samtidig har Norge omtrent verdensrekord i ressursbruk på skole og utdanning.

Lekser og kunnskap er blitt fy-ord. Elever som vil arbeide og får gode resultater mobbes for sin iver og sine resultater. For bare noen dager siden advarte formannen i Bergen lektorlag mot skoler som skryter av at de ikke lenger gir eleven lekser. «Det merkes godt når vi får disse elevene i videregående skole,» er lektorlederens klare melding!

Derimot har jeg stor sans for den andre hovedtanken til Clemet; nemlig en utvidet skoledag. Her følger Høyre etter god Frp politikk. Frp vil redusere skoleløpet fra 10 til 9 år i grunnskolen. Vi har tre viktige pilarer å bygge en slik endring på; ressursene til det 10. året beholdes i skolen, skoledagen forlenges og arbeidsinnsatsen økes og lærerne må gjennom endret arbeidstidsordning bruke det meste av tiden sin på skolen og i skolens åpnings— og arbeidstid.

Men økt arbeidsdag og økt innsats på skolen må også følges av økt arbeidsinnsats. Her har norske elever mye å ta igjen sammenlignet med elever i mange andre land. Det viser jo også de bedrøvelige resultatene i norsk skole tydelig frem. Med Clemets og Høyres leksefrie skole blir det et nytt skritt på veien mot en læringsfri skole der alle hygger seg enda mer og enda flere lærer enda mindre! Dette er gal vei å gå. Jeg oppfordrer foreldre til å ta kraftig til motmæle mot dette angrepet på elever og foreldre. Jeg er glad for at også Foreldreutvalget for grunnskolen stiller seg avvisende til fjerning av hjemmelekser.

Arne Sortevik, stortingsrepr. Frp, fraksjonsleder kirke-, utdannings- og forskningskomiteen