I den sammenheng peker han på tre sentrale temaer der panelets synspunkter burde vært presentert og presisert. Jeg kan langt på vei si meg enig med Larsen. Eksemplene kan dessuten suppleres, ingen tvil om det. Norsk helsevesen generelt, og Helse Bergen ikke minst, sliter tungt i en økonomisk motvind som er deprimerende for både pasienter og ansatte.

I de evalueringer vi kontinuerlig har om vårt arbeid og de resultater vi oppnår, drøfter panelets medlemmer i hvilken grad vi, som et upolitisk organ, bør delta i den politiske debatt om ressurstilgang, prioriteringer etc. Det har blant annet med vår egen kapasitet å gjøre vurdert mot andre påvirkningsmuligheter.

Dessuten: Det mandat panelet ved Haukeland Sykehus (som fortsatt må regnes som et pionerprosjekt innen det institusjonaliserte helsevesen) har som rettesnor, er å være et rådgivende organ for administrerende direktør i saker som angår pasienters og pårørendes behov og interesser. Vi prøver etter evne gjennom dialog, påvirkning og deltakelse i utvalg (blant annet i kvalitetsutvalg, i strategiutvalg og i byggeprosjekter) å fremme saker som skal gjøre hverdagen lettere for brukerne av helsetjenestene og dermed også for de ansatte. Hvorvidt vi lykkes er ikke opp til medlemmene å avgjøre. (Om panelets arbeid, hensikt og resultater,både posistive og negative, har jeg i all beskjedenhet skrevet et par kronikker i BT og i andre publikasjoner. Årsmeldingene, som er offentlig tilgjengelige, forteller dessuten hva vi oppnår.)

Innspill om et sterkere offentlig engasjement er inspirerende og vil avgjort taes hensyn til nå når brukerorganenes stilling er forsterket (lovfestet) i det regionale helsevesen. Det jeg imidlertid har en beklemmende følelse av er at det er ikke dette John Ludvig Larsen primært er interessert i.

Han vil dreie debatten vekk fra det som er mitt og panelets bekymring når helsedebatten domineres av følelsesladete personkarakteristikker i kampen om prestisje og posisjoner:Nemlig den angst enkelte pasienter sitter igjen med når svartmalingen ingen enda tar og «legenes herskesyke» tar overhånd og i tillegg er «i strid med norsk lov» (konf.uttalelse av helseminister Dagfinn Høybråten til Aftenposten 30.juli i år.) John Ludvig Larsen deler ikke denne bekymring. Det tar jeg til etterretning.

Av Einar Eriksen, leder i pasient/pårørendepanelet ved Haukeland Sykehus