DEBATT

Av Carl Birger Alm,

Norske leger mot atomvåpen

USA ønsker at NATO-landene skal utrede om Missile Defence skal være et fremtidig rakettskjold for hele alliansen. Den norske regjeringen med ryggdekning i den utvidete utenrikskomiteen går inn for en slik utredning. USA's hovedargument for å bygge ut et rakettskjold er faren for økt spredning av masseødeleggelsesvåpen og frykt for at de såkalte røverstatene Nord-Korea, Iran og Irak skal kunne avfyre raketter med kjemiske, biologiske og kjernefysiske stridshoder. I 2001 trakk USA seg fra ABM-avtalen for å kunne gå videre med Missile Defence-planene. AMB-avtalen fra 1972 var en av grunnpilarene i nedrustningsarbeidet. ABM-avtalen forbød landsdekkende forsvarssystemer mot interkontinentale raketter. USA har hittil brukt 15-20 mrd. dollar for å utvikle antirakettforsvarssystemet. Ferdig utviklet hvis en får det til å fungere, vil systemet ha kostet mellom 60-100 mrd. dollar. Hvis NATO-landene blir med på prosjektet blir det lokket med at europeisk forsvarsindustri får oppdrag i prosjektet.

Avtalen som ble inngått på tilsynskonferansen for Ikke-spredningsavtalen i 2000 er ikke tilstrekkelig bindende for USA og Russland. Avtalen går ut på at USA og Russland skal redusere sine kjernevåpen fra ca. 3000 hver til ca. 1700-2200 hver innen år 2012. Der er ingen forpliktelser mht. å tilintetgjøre kjernevåpen som er tatt ut. Avtalene som er vedtatt kan sies opp på kort varsel. Med de svake resultatene fra tilsynskonferansen for Ikke-spredningsavtalen og videre utvikling av Missile Defence kan verden gå mot en ny atomvåpenopprustning. En må anta at Kina vil starte nye atomprøvesprengninger. Den spente situasjonen mellom atomvåpenlandene India og Pakistan er et eksempel på at situasjonen fort kan komme ut av kontroll.

Siden Leger mot atomvåpen ble dannet i 1980 har organisasjonen pekt på de medisinske skadevirkningene og konsekvensene av å utvikle, teste, produsere, besitte og bruke atomvåpen. Det er en illusjon å tro at Missile Defense vil skape sikkerhet og stabilitet. Systemet kan komme til å true menneskenes behov for trygghet og en god helse. Det eneste som kan skape trygghet er en fullstendig avskaffelse av alle atomvåpen i verden i dag.

Istedenfor å bruke 100 mrd. dollar til utvikling av Missile Defence vil Leger mot atomvåpen peke på de store utfordringene, også de økonomiske, som ligger i å avskaffe fattigdommen i verdens fattige land og skape en bedre helse for befolkningene.