Av Grete Line Simonsen, bystyrerepresentant for Venstre i BergenAtle Mildestveit, fylkestingsrepresentant for Venstre i Hordaland

For det første er det utrolig arrogant å vise til Vihovdes fartstid i politikken når hun i sitt innlegg gir svar på tiltale. Har ikke Jakobsen noen bedre argumenter for hånden når det settes spørsmålstegn ved Aps prioriteringer i samferdsels— og miljøsaker? For det andre er Vihovde langt fra noen novise i politikken, men hun har fortsatt visjoner som Jakobsen og hans likesinnede kanskje mangler?

Men det som virkelig provoserer, er Jakobsens påstand om at det kun er Ap, Høyre og KrF som ser seg i stand til å løse de nye og fremtidige miljø- og trafikkproblemene i bysamfunnet, og som tar ansvar for Bergensprogrammet.

Det helt korrekt at Ap både i bystyret og på Fylkestinget i november/desember 2000 «tok ansvar» – i den forstand at de gikk direkte til Høyre for å forhandle om Bergensprogrammet, uten å konferere med V og Sp.

Og resultatet kjenner vi jo: Bergensprogrammet er blitt mer til en vegutbyggingspakke istedenfor det som var intensjonen; et program for miljø og byutvikling. Hvem som har stilt seg på sidelinjen kan altså diskuteres.

Venstre støttet i hovedsak byrådets innstilling som lå til grunn for de endelige vedtak i bystyre og fylkesting. Men det er umulig for Venstre å leve med at Ringvei vest prioriteres på linje med bybanen og at ytterligere fem prosent av midlene i Bergensprogrammet ble flyttet fra kollektivsatsing til vegtiltak.

Det er penger det også Jakobsen. Dette vil få uheldige økonomiske og miljømessige konsekvenser for bybanen og for kollektivtrafikken i Bergens-området.

Venstre og Sps alternative forslag er rett og slett bedre dersom en mener alvor med bystyrets målsetting om at trafikkøkning fremover skal skje ved overgang til kollektiv-, gang- og sykkeltrafikk.

For å få gjennomslag for Bergensprogrammet overfor statlige myndigheter, har det vært en viktig målsetting å få til et bredt lokalt flertall.

Venstre er enig i dette synet. Vi har ingenting prinsipielt mot at Høyre er med, men vi vet i hvilken retning Høyre drar. Det blir mer vei og mindre kollektivsatsing. Vi får inntrykk av at Ap, og særlig Jakobsen, mener det samme.

Så selv om det blir snakket mye om viktigheten av kollektivtrafikk, blir det også denne gangen levert vei.