En rapport SINTEF har utarbeidet for Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser at det har sin grunn.

Årsakene til svikten i eldreomsorgen er ifølge SINFEF-rapporten manglende tid, lav grunnbemanning, for få sykepleiere og for mange ufaglærte. Særlig i helgene kniper det. Da har 2 av 3 sykehjem ikke tilstrekkelig kompetanse til å ivareta pasientenes behov. I rapporten oppgir 77 prosent av norske sykepleiere at det forekommer uforsvarlig pasientivaretakelse på deres arbeidsplass. 17 prosent sier dette forekommer jevnlig.

Krever økt bemanning

— Dette underbygger det vi lenge har sagt. Syke, eldre mennesker får ikke den helsehjelpen de har krav på. Grunnbemanningen må heves og det må sikres mer utdannet og kompetent personell i sykehjemmene. Det må politikerne nå ta på alvor. Med SINTEF-rapporten på bordet hjelper det ikke å si seg uenig i mediebildet av eldreomsorgen, sier NSF-forbundsleder Bente G. H. Slaatten.

NSF finner det foruroligende at hver sykepleier i gjennomsnitt har ansvar for 21 pasienter på ukedager, og hele 46 pasienter i helgene. I enkelte tilfeller har én person sykepleieransvar for 180 pasienter.

Komplisert sykdomsbilde

Gjennom spørreundersøkelser og dybdeintervjuer ved ett sykehjem og deler av hjemmehelsetjenesten i tre kommuner konkluderer rapporten med at pasientens behov for grunnleggende stell er godt ivaretatt, mens behandling av psykiske lidelser, psykososiale behov, demensproblematikk og fysisk aktivitet må bortprioriteres.

Felleskjennetegnet til sykehjemspasienter er et komplekst sykdomsbilde. Hele 75 prosent av pasientene har tre eller flere aktive lidelser som krever behandling og oppfølging. Halvparten har smerter, hovedsakelig kroniske. Smertelindring, ernæring og psykisk/sosial ivaretakelse er det som svikter oftest, ifølge rapporten.

Kommunal- og regionsminister Erna Solberg (H) advarer mot å svartmale situasjonen. Hun motsetter seg også forslaget om en nasjonal minstenorm for bemanning på sykehjem.

— Jeg tror ikke det er noen god idé. Det er lett for at slike minstenormer blir maksimalnormer og kommunene følger dette slavisk. For det andre viser all erfaring at kvaliteten man oppnår på omsorgen varierer sterkt mellom sykehjem med helt lik bemanning. En minstenorm vil ta bort fokuset på en helhetlig kvalitetstankegang i eldreomsorgen og på kompetanseutvikling blant ledelse og ansatte, mener Erna Solberg.

— Vi må gi beboere og pårørende en mulighet til å velge tjenesteleverandører, samt gi dem en mulighet til å sammenlikne kvaliteten mellom de ulike institusjonene og kommunene. Dette er langt bedre virkemidler for bedre eldreomsorg enn en statlig minstenorm for bemanning, påtvunget kommunene. Det har staten gjort før, men med lite heldige resultater.

Kilder: www.sykepleierforbundet.no og www. SINTEF.no