1. mai 2003: «Oppdaget heksering. Satanistmiljøet vokser i Bergen», skriver BA, mens BT — litt mer nøkternt - rapporterer om «Mystiske sirkler i en trolsk skog».

Av Maria Stene, for NPF

Mens BA nevner «satanister» og» hekser» i samme åndedrag, trekker BT også inn «nynazister» — som om disse grupperingene naturlig skulle ha en forbindelse med hverandre. «Paganist» og «hedning» er også begreper som blir brukt.» Paganist», fra lat. paganus, bonde, en som bor på landet. Begrepet refererte først til menneskene som under Romerriket bodde i distriktsområder. (Jfr. det norske «hedning», en som bor på hedene.) Disse var dermed ofte de siste til å bli kristnet, og holdt derfor lengst på sine gamle, før-kristne religioner. Paganisme har derfor absolutt ingenting med satanisme å gjøre, ettersom satanisme er utledet fra kristendom. De moderne paganistene, derimot, utgjør en mangfoldig religiøs bevegelse med røtter i de før- kristne religionene. Utøverne av paganisme kan således tilhøre forskjellige retninger som har vokst frem innenfor bevegelsen, f.eks. wicca (hvor utøverne kalles hekser), shamanisme, druidisme og åsatru. Felles for de ulike paganistiske retningene er naturorientering: de religiøse høytidene feires i tilknytning til endringer i naturen, i forbindelse med solens og månens gang og jordens årstidssyklus. Begreper som polyteisme (anerkjennelsen av flere guddommers eksistens), animisme (troen på at alt som eksisterer - inkludert planter, dyr og den såkalt døde materie - er besjelet) og panteisme (oppfatningen av at alt som eksisterer gjennomsyres av guddommelig kraft og dermed er guddommelig; det guddommelige og det skapte er ett) er felles for de fleste paganistiske retninger.

Nordisk Paganistforbund (NPF) er en interesseorganisasjon for paganister i Norden. Vi bidrar med informasjon til interesserte, til media og til forskningsmiljøer (noe vi gjerne skulle ønske at bl.a. religionshistoriker Asbjørn Dyrendal hadde benyttet seg av, slik at han i fremtiden kunne avvise at «hekser» hadde vært på ferde hver gang det dukket opp et opp-ned kors - korset er som kjent et kristent symbol, og utgjør som sådan ikke en del av wiccas symbolikk).

NPF er åpen for alle over 16 år som kan vedkjenne seg våre 3 etiske og filosofiske hovedprinsipper:

  1. Kjærlighet til og fellesskap med naturen.
  1. Et fredelig forhold til annet liv.
  1. En anerkjennelse av det guddommelige som overskrider kjønn, altså at det guddommelige kan fremstå både som maskulint (gud), feminint (gudinne), begge deler eller ingen av delene.

I tråd med disse prinsippene burde det være unødvendig å si at NPF tar sterk avstand fra alle former for nazisme, både ny og gammel. Vi håper derfor at aviser og media ellers fra nå av vil unngå å hevde at hekser har noe som helst til felles med satanisme og nynazisme, og at de, sammen med representanter for forskningsmiljøer, heller går inn i en dialog med de faktiske utøverne av wicca for å unngå slike misforståelser i fremtiden.