Skal det leve videre og gis nye oppgaver? Tiden er så absolutt inne til å se nærmere på selskapets framtid og arbeidsoppgaver.

Hordaland fylkeskommune står, etter overtakelse av aksjene til de private interessentene, med 65 prosent av aksjene (80 av 123) og er således en betydelig majoritetseier i Sunnhordland Bru— og Tunnelselskap. Derfor er det ikke uinteressant hvilken policy fylkeskommunen skal ha for bru- og tunnelskapet i sørfylket. Derfor må Hordaland fylkeskommune, som dominerende eier, sammen med selskapets styre og ledelse ta seg tid til å komme med noen strategiske føringer. Det må klargjøres hvilken rolle fylkeskommunen har tenkt at selskapet skal i framtiden? Skal fylkeskommunen være en aktiv eller passiv eier?

En skulle ha grunn til å tro at med så kreative mennesker som finnes både i administrasjon og styre – at tanker om selskapets framtid nok har vært drøftet. Kanskje er også grunnlaget for framtidige strategier utmeislet?

Etter min vurdering er det et behov for å videreutvikle Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap. En rekke utbyggingsoppgaver banker på døren, utbyggingsoppgaver det ville være naturlig at bru- og tunnelselskapet i sørfylket blir involvert i.

Det gjelder ikke minst utbygging av viktige parseller på Kystamvegen E-39 mellom Stavanger og Bergen. Også utbygging av Halsnøysambandet og bru over Langenuen i forbindelse med fremførelse av Kyststamvegen via Tysnes, skulle være naturlige mål for et selskap som har vist å mestre oppgavene.

Vi ser også konturene av en endring av finansiering og utbyggingsmønster for framtidige samferdselsprosjekter. Selv om framstøtene om alternativ finansiering av store samferdselsprosjekter ikke nådde fram da Stortinget midt i februar behandlet Nasjonal Transportplan, må en ha god grunn til å forvente at ved neste korsvei vil nok flere prosjekter bli valgt ut som såkalte OPS/BOT-prosjekter. I en slik forbindelse kan det være godt å ha et oppgradert utbyggingsselskap som både har kompetanse på finansiering og utbyggingsrelaterte oppgaver.

Behovene i vår landsdel er mange – ikke minst i de prosjekter som er nedfelt i den såkalte Vestlandspakken. Slike prosjekter finnes spesielt på kyststamveitraseene gjennom de fire vestlandsfylkene. Det skulle således være grunnlag for å se på alternative organiseringsformer som vil sikre en raskere utbygging av E 39 mellom Trondheim og Kristiansand.

Gledelig er det å kunne konstatere at de to næringsorganisasjonene i de to store byene på Vestlandet, Stavanger Næringsforening og Bergen Næringsråd, har funnet sammen om å stifte selskapet AS Kyststamveien Bergen-Stavanger. Det er bra for utviklingen av vestlandregionen at to så førende enheter finner sammen – ikke minst utveksler tanker og ideer om felles syn på realisering av en strategisk viktig transportkorridor.

Hva så med Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap. Vil dette selskapet kunne passe inn i et bilde sammen med det nystiftede selskapet AS Kyststamveien Bergen-Stavanger? Ligger framtiden her?

Det vet vi selvsagt ikke, men det er på tide å sette i gang prosessen med hva selskapets framtidsoppgaver skal være?

For å styrke den regionale forankring i et slikt selskap, vil det være naturlig at Rogaland og Hordaland fylkeskommuner ser nærmere på deltakelse i et selskap av denne type.

Vi har altså en del interessante problemstillinger og føringer vi må ta stilling til. Og som nevnt; Det haster å komme i gang!

Det er en del forhold vi som folkevalgte, med ansvar for samferdsel, etter hvert må ta et standpunkt til; hva skal fylkeskommmunens rolle være. Dersom Hordaland fylkeskommune ønsker å påvirke utviklingen, og fortsatt være involvert i selskapsdannelsen som står for utbygging av strategiske og viktige samferdselsprosjekt i landsdelen, må vi og klargjøre Sunnhordland Bru- og Tunnelsselskap AS' framtidige rolle.

På bakgrunn av dette har jeg derfor på vegne av Arbeiderpartiets fraksjon i Komite for miljø og samferdsel framsatt og fått tilslutning til følgende forslag i komiteens møte 14. februar d.å.:

«Komite for miljø og samferdsel ber om at det blir lagt fram eit notat/melding om strategi og framtidige oppgåver for Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS.

Ein føreset og at fylkeskommunen vurderer medverknad i selskap med føremål å få realisert ei raskare utbygging av Kyststamvegen E39 mellom Bergen og Stavanger.»

Fylkeskommunens avklaring må komme før årets generalforsamling i Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap.

Arne Jakobsen (A)Nestleder Komite for miljø og samferdsel,Hordaland fylkeskommune.