Av Leif Lund, stortingsrepresentant Ap

Tomtefeste er en dårlig ordning fordi den skaper lett konflikt mellom boligeier og tomteeier. Dagens lov som er kjempet igjennom av regjeringspartiene og Frp, legger opp til markedspris på tomten. Det skaper usikkerhet, vilkårlighet og økte bokostnader. I tillegg blir det ganske meningsløst å snakke om et marked når boligeieren egentlig ikke har noe valg. Hvis festeavgiften blir for høy, kan hun ikke ta med seg huset og flytte til en annen tomt. Å snakke om markedspris når det ikke er et marked blir tull. Boligeier må få rett til å kjøpe tomten til en rimelig pris.

Regjeringspartiene og Frp har sikret at Arbeiderpartiets forslag om å endre tomtefesteloven ikke får flertall. Dette er flertallets bidrag i å forbedre boligpolitikken i en tid der folk flest sliter med høye bokostnader og utgifter. Til dette kan Arbeiderpartiet vise til veldig mange henvendelser fra folk rundt om i landet som opplever en økning i tomtefesteleien på opptil 3000 prosent. Tomtefesteforbundet på sin side, har ikke kapasitet nok og må avvise folk som ønsker hjelp mot krav fra grunneiere som har lagt seg opp til makismalgrensen på 9000 kr pr. mål. Ikke alle har mulighet til å få juridisk hjelp for å undersøke om grunneieren har rett i sine krav. Festerens lommebok og utholdenhet blir avgjørende for om man klarer å beholde eiendommen.

Men Høyre, KrF og Frp stopper ikke her. I ren ansvarsfraskrivelse forslår de som mulig løsning på den skyhøye avgiftsøkningen, at festeren skal gi fra seg deler av tomten man har vært med og bygd opp. Dette er provoserende! For det første tviler jeg på at grunneieren ønsker å få tilbake deler av tomten, for det andre vil det være umulig i mange kommuner å gjennomføre en slik sjonglering med eiendomsgrenser på grunn av reguleringsbestemmelser. For det tredje er det urettferdig at den verdien som tomtefesteren har skapt gjennom opparbeiding av tomten, skal gå rett i lommen på grunneieren. Spesielt interessant er det at Frp støtter regjeringens holdning og ikke tomtefesterne. Dette kommer fra et parti som påberoper seg å være til for folk flest. Partiet viser nå sitt sanne ansikt.

Dagens situasjon etter den nye lovendringen fører åpenbart til mange tilspissede og følelsesladde konflikter som i seg selv er uheldige. Det vil bli mange saker i årene som kommer og som vil belaste rettsapparatet og forvaltningen. Dessuten plikter samfunnet å gi festeren et sosialt vern når det gjelder noe så sentralt som egen bolig.

Det er ca. 300.000 tomtefesteforhold i Norge, og ca. 1 million mennesker er berørt av ordningen. Det sier seg selv at lovendringen får konsekvenser for mange, over det ganske land, og det rammer særlig eldre og unge i etableringsfasen. Ingen er tjent med ordningen, både grunneiere og de som fester grunnen er forvirret. Svært mange saker verserer i rettsapparatet, og flere vil det bli. Dette kan ikke betegnes som sunn boligpolitikk.