Fremstillingen min nedenfor viser at rådet er helt på «ville veier».

Vestlandsrådet er sammensatt av de fire vestlandsfylkene. Rådet har satt som mål å styrke satsing på utnytting av transportnettet i Vest-Norge bl.a. fordi landsdelen har Europas høyeste transportkostnader.

Bergens Tidende har som politisk «fanefører» for bybanen og Hardangerbrua lagt bredsiden til i en større helsides reportasje for sistnevnte tiltak, kfr. søndagsavisen av 21. september. Jeg minner om at Hardangerbrua er blitt degradert to ganger i Stortinget og likeledes av Vegdirektoratet. Dette er selvfølgelig forankret i samfunnsmessige begrunnelser. Blant annet er der fremlagt bedre forslag ved en lang Jondalstunnel og utbedring av Haukeliveien i kombinasjon med Kyststamveien. I tillegg er der fremlagt et alternativ til broen som vil halvere kostnadene.

Disse tiltakene vil medføre at Vestlandet trafikalt vil få en nærmest eventyrlig forandring til det langt bedre. Målsettingen til Vestlandsrådet vil dermed langt på vei være oppfylt.

Hvilke fordeler har kombinasjonen Jondalstunnelen, Haukeliveien (Ekspressveien) og Kystamveien som Hardangerbrua og Hardangervidda ikke kan møte?

1. Fra Bergen til Østlandet vil Haukeliveien bli fra 100-150 km kortere enn over Hardangerbrua og Hardangervidda.

2. Høyeste punkt på veien over Haukeli blir 1005 m mot Hardangerviddas 1250 m.

3. Haukeliveien vil også bli langt kortere fra Haugesund og Stavanger til Østlandet.

4. De største og viktigste utbedringer på kort Haukelivei blir langt billigere enn å gjøre veien over Hardangervidda fergefri og vintersikker.

5. Veien over Haukeli blir det langt korteste alternativ for 750.000 mennesker på Vestlandet og 1,8 millioner mennesker på Østlandet samt for ca. 80 prosent av industrien i området.

6. Trailerne vil spare 2500-4000 kr pr. tur. Privatbilene vil spare et sted mellom 300-400 kr pr. tur, og billettprisen for reisende vil bli redusert med fra 200-500 kr pr. tur.

7. Tidsbesparelsen vil alt etter distanse og transportmiddel variere fra 1-4 timer.

8. På årsbasis vil den private og offentlige sektor ha muligheter til å spare tiltalls milliarder kroner.

Det er mer enn uforståelig at institusjoner som BT, Hordaland fylke, Bergen Høyre og ikke minst Bergens Næringsråd kjemper med alle midler imot positive og trafikale løsninger som medfører store økonomiske lettelser for privatpersoner, for industrien, for lastebilnæringen og ikke minst for det offentlige. Det eneste usikkerhetsmomentet man ser er at Vegvesenet kan forkludre veitraseen, og dertil legge frem en kostnadskalkyle for Jondalstunnelen som er 3-4 ganger større enn forutsatt. Men dette er det vel i dag små saklige grunner for.

Kåre Hartmann for Haukeliveiens Venner