Stortinget sa i 1996 med betydelig flertall nei til bygging av Hardangerbroen. Ifølge opinionsundersøkelser støttet et flertall i fylket og Hardanger denne avgjørelsen. Partiet som sterkest kjempet for broen, Sp, gikk ved sist lokalvalg mest tilbake i Hardanger. Motstandspartiet SV gikk mest frem. Broen er i dag en enda dårligere valgkampsak.

Sambandet over indre Hardangerfjorden er på 90-tallet blitt radikalt forbedret i forhold til tidligere tider. Dette faktum har alene sterkt bidratt til å svekke broplanen som ble lansert på 80-tallet da dårligere regularitet, kapasitet, kø og ventetid var et problem, især i sommerhalvåret.

Stortinget vedtok i 1996 å styrke fergesambandet. Resultatet av broavslaget har vært en merkbar forbedring i kapasitet og frekvens på timinutterssambandet Bruravik–Brimnes med to store pendelferger i trafikk i hele sommerhalvåret, pluss fergeavganger hver time natten gjennom, selv om det nattetid nesten ikke er biler over fjorden. Tilbudet vil ytterligere forbedres denne sommeren og bli det beste noensinne gjennom bruken av de to store pendelfergene som tidligere trafikkerte strekningen Bergen–Kleppestø. Dette skjer samtidig som Vegdirektoratet avviser broen, dernest Samferdselsdepartementet og til sist Stortinget nylig som på nytt ikke nevner Hardangerbroen i Nasjonal Transportplan 2002–2011.

Indre Hardanger vil i stedet for bro få en revolusjonerende ny forbindelse Odda–Bergen gjennom byggingen av Jondalstunnelen som nedkorter kjøredistansen Odda–Bergen med hele 80 km. Jondalstunnelen vil være det viktigste rassikringsprosjekt i Indre Hardanger noensinne da trafikken i fremtiden slipper å kjøre den livsfarlige Sørfjorden til Bergen. Jondalstunnelen koster en brøkdel av broen, bare 325 millioner kroner. Folgefonn/Jondalforbindelsen vil gi en drastisk forbedring av stamveien Bergen–Odda–Haukeli som er så viktig for næringslivet i Hordaland og Bergen. Haukelivegen er den mest trafikkerte stamveien mellom Bergen og Østlandet/Sørlandet.

Variasjonen i trafikken over Bruravik–Brimnes er ekstrem: I toppmåneden juli bruker rundt 2500 kjøretøy fergen daglig. I januar måned er trafikken falt til beskjedne 350 kjøretøy pr. døgn. Tallet viser at gigantbroen midtvinters ville lagt ubrukt og forlatt i fire av fem minutt døgnet sett under ett! Dette viser igjen hvor eksepsjonelt dårlig og suspekt broprosjektet var. Bl.a. i lys av disse tallene fant mange at det ble for ekstravagant og uansvarlig å bruke 1,3 milliarder av statens, fylkeskommunens, kommunenes og trafikantenes midler på broprosjektet, penger som i stedet må gå til rassikring og veiutbedring.

Byggingen av Lærdal-stamveien i kombinasjon med Haukelivegen og Jondalstunnelen er et kvantesprang fremover for trafikantene i Hardanger inklusive næringslivet i Hordaland og Bergen. Disse løsningene vant frem fordi de i en helt annen grad enn Hardangerbroen tjener næringsliv og befolkning i Indre Hardanger og i fylket.

Per Nordø,samferdselssjefNorges Miljøvernforbund