De siste opplysninger «frikjenner» kapteinen for promille (0,0), og det er jo bra for personen. Men hva så?

Denne saken er et klassisk eksempel på hvordan ledere ofte unngår å ta det ansvar de har. Ansvarsfraskrivelse får ofte form av et fossefall og havner som regel i bunnen av fossen. Fordi jeg lærte av min far at man ikke sparker en person som ligger nede, skal jeg unngå å «ta mannen i stedet for ballen». For dem det gjelder er det ille nok som det er.

Imidlertid gir kapteinens advokat, John Raknes, uttrykk for noen besynderlige oppfatninger i pressen som må kommenteres på prinsipielt grunnlag. Han hevder at kapteinens arbeidsforhold ble avviklet ut fra helt feilaktige forutsetninger, og mener det er forunderlig at HSD ikke vil vurdere saken på nytt, etter at de nye opplysningene om kapteinens negative promilletest. Advokaten bør snarest få med seg at denne saken ikke dreier seg om kapteinens promille. Den dreier seg om noe så innlysende som enhver leders forhold til ansvar og lojalitet i arbeidsforhold. Dersom advokatens oppfatning uttrykker en allmenn holdning til lojalitet og ansvar i arbeidsforhold, er det ikke rart at svært mange bedrifter sliter med sine «feige» ledere.

Et fergeselskap er gitt oppdraget med å transportere passasjerer og kjøretøy sjøveien fra pkt. A til pkt. B innen en gitt tidsramme over nærmere definerte strekninger. Denne transporten skal utføres på en trygg, sikker og servicemessig god måte til beste for passasjerer og materiell. Til å utføre disse oppdragene har selskapet ansatt operative kapteiner med rett kompetanse og nødvendige sertifikater, samt tilstrekkelig kvalifisert mannskap til å løse oppgaven. Kapteinen er pr. definisjon en leder. Som leder har han/hun akseptert det ansvaret jobben innebærer gjennom ansettelsesavtale og stillingsinstruks, og som leder kjenner han/hun gjeldende lover og forskrifter, også selskapets sikkerhetsinstrukser og reglementer på dette og andre områder.

En leder leder sine medarbeidere mot felles mål til beste for kundene og selskapet. Lederen har her et tredelt ansvar:

N Ansvaret for å få jobben gjort

N Ansvaret for at arbeidsgruppen fungerer sammen

N Ansvaret for den enkelte medarbeider i arbeidsgruppen

Lederen er gruppens rollefigur og setter en standard for sine medarbeidere gjennom sin atferd og sine holdninger. Lederen setter også standarder for arbeidets utførelse, det psykososiale arbeidsmiljøet i gruppen og oppfyllelsen av selskapets sikkerhetsinstrukser/regelverk og arbeidets utførelse i henhold til lover og forskrifter (HMS). Lederens overordentlige mål er å utføre sitt oppdrag lojalt og å ta det ansvar som påhviler ham/henne som en del av selskapets totale målsetting. Arbeidsgruppen bidrar i aller høyeste grad til måloppnåelsen gjennom det den enkelte presterer. Lederen setter standarder, anerkjenner gode prestasjoner og veileder dårlige prestasjoner. Noen standarder er ufravikelige og absolutte og gjelder for alle i gruppen. Pliktmessig avhold er en slik standard. Lederen setter foten ned når det er påkrevd og gir ros og anerkjennelse når det er på sin plass.

Lederen har ansvar for sine medarbeidere til beste for kundene, de egentlige «arbeidsgiverne». Slik uttrykker lederen sin lojalitet til det selskapet som lønner ham/henne — ved å gjøre jobben sin - også det å stoppe medarbeidere som bryter reglene for alkoholkonsum om bord og pliktmessig avhold - til beste for kundene og selskapet. At ledere ikke alltid forstår betydningen av dette ansvar/lojalitetsforholdet er åpenbart. Ansvar og myndighet er «kjekt» å ha på papiret, men ikke så «kjekt» å utøve i praksis. Mange ledere er lojale kun til seg selv.

Enhver leder på skip har det totale ansvar for skipet og representerer den øverste og absolutte myndighet om bord. Dette ansvaret og denne myndigheten omfatter selvfølgelig også mannskap og passasjerer i forhold til trygg overfart, sikkerheten om bord og på sjøen og den servicegrad passasjerene opplever. De fleste kapteiner i HSD er seg sitt ansvar bevisst og utøver godt lederskap i utførelsen av jobben sin til beste for passasjerene, selskapet og sine kolleger.

Hele diskusjonen om promille eller ikke promille er i virkeligheten uten interesse i denne saken. Den koker ned til et spørsmål om ansvar og lojalitet.

Av Bjørn Olsen, lederutvikler