Han påpeker at avvikling av fylkeskommunen kan skape et maktpolitisk tomrom: «Kan vi risikere at kommunene blir stående alene og maktesløse overfor en sterk statsforvaltning og Stortinget? Blir resultatet mer sentralisering og makt til det sentrale østlandsområdet?» Antakelig kan det svares ja på begge disse spørsmålene.

Stortingsrepresentant og formann i Bergen Høyre melder Høyre inn i den viktige debatten om landsdelens videre utvikling. Høyre har som kjent programfestet nedleggelse av fylkeskommunen og satsing på kommunene som det viktigste lokale folkevalgte nivå. Høyres rolle og veivalg i debatten om det bør etableres et nytt regionalt ting som erstatning for fylkestingene blir svært viktig. Kommunalminister Erna Solberg er helt sentral for at Vestlands-regionen skal få muligheten til å utvide områdene for sitt politiske prøveprosjekt. En djerv Høyre-statsråd, Victor Norman, driver frem utflytting av statlige tilsyn. For første gang er strømmen av makt og statlige arbeidsplasser snudd, fra Oslo til resten av landet.

Høyre har de neste fire årene ordføreren i Bergen. Han kan ved sin fremferd være helt avgjørende for hvilken rolle Bergen skal spille i samlingsstrevet. Bergen vokste frem som by i kraft av sine mange sentralfunksjoner for et nærmere og fjernere omland. Til tross for dette, har Bergen liten tillit i kommunene på Vestlandet. Vi skal ikke overvurdere byenes evne til å ta hånd om regionenes og Bygde-Norges behov. Antakelig vil et regionalt ting ha langt større legitimitet i befolkningen enn byer med utvidet myndighet for saksfelt i byenes omland. Men ved å være knutepunkt for tunge kunnskaps-, nærings— og kulturmiljø, kan byene være viktige arenaer for nyskaping og for utveksling med internasjonale miljøer. Herman Friele kan komme til å bli en samlingens mann for byen og landsdelen. Men da må det viktigste prosjektet være å samle Vestlandet, ikke å skaffe Bergen mest mulig makt og midler.

Høyres vidsynte fylkesordfører i Rogaland, Roald Bergsaker, har akslet ledertrøyen i Vestlandsrådet det første viktige året. Stafettpinnen er nå gitt videre til KrFs fylkesordfører i Hordaland Toril Selsvold Nyborg. De fire fylkeskommunene på Vestlandet har tatt initiativet til den samlingen av Vestlandet mange av oss ønsker å ta del i. Politikerne i Vestlandsrådet må nå evne å være langsiktige og kloke i sin strategi for den skjebnetime Vestlandet nå er inne i. Det er Vestlandsrådet som må være lokomotiv ved å inkludere innspill som kommer og ved å skape legitimitet for samlingen av Vestlandet; i befolkningen, i kommunene, i fylkene og hos staten.

Manifestet Det kraftfulle Vestlandet. Gulatinget - drivkraft for folkestyre og nyskaping ble lagt frem på Sparebanken Vest sin tredje Vestlandskonferanse. Ønsket for manifestet er at det skal få en katalysatorfunksjon; ved å peke ut grunnleggende problemstillinger og ved å starte en diskusjon om en konkret strategi.

Vestlandets største utfordring er å bli en landsdel for nyskaping innen næringsliv, kultur- og samfunnsliv. Det store Vestlands-paradokset er at de rike naturressursene landsdelen rår over og de sterke kunnskapsmiljøene ikke fører til større grad av foredling og verdiskaping i landsdelen. Dette er en tilstand vi må snu. En større nærhet mellom aktørene i samfunnslivet og mellom kapital og de som skaper, vil gjøre nyskaping mulig. Nasjonen Norge vil tjene på å støtte opp under skaperkraften i landets ulike regioner. Et kraftfullt Vestland vil gi en rikere og mer mangeartet profil for Norge internasjonalt.

For alle oss her vest som ønsker å være med i samlingen av Vestlandet, er det første skrittet å finne en felles målsetting og en overordnet strategi. Vi må ikke snuble på startstreken ved å gi motsetningene størst fokus. I denne saken må de ulike politiske partiene tone ned partimarkeringer og heise partifanene i det samme toget: I denne saken må vi først og fremst være vestlendinger.

Av Anna Elisa Tryti