DEBATT

Av Torbjørn Hansen

stortingsrepresentant og formann Bergen Høyre

I tre konferanser har ulike aktører innen politikk, kulturliv og næringsliv vurdert temaet. Arbeidet tok nylig en konkret vending ved presentasjonen av et manifest for etablering av et politisk nivå med arbeidstittel Gulating. Gulating skal omfatte området fra Jæren til Møre, og erstatte dagens fire fylkeskommuner i området.

Bak prosessen ligger erkjennelsen av at fylkeskommunens dager er talte. Høyre har programfestet nedleggelse av fylkeskommunen og satsing på kommunene som det viktigste lokale folkevalgte nivå. Utviklingen går i retning av større kommuner gjennom kommunesammenslutning. Dagens kommunepolitikere bør få mer makt, også i form av større innflytelse på utviklingen av regionen. Høyre er opptatt av byenes rolle som regional drivkraft. Mange av fylkets oppgaver kan fordeles mellom stat, kommune og byer på en effektiv og praktisk måte. For innbyggerne vil dette bety forenkling og tydelig plassering av ansvar. Tjenesteproduksjonen vil bli mer effektiv og større ressurser når ut til brukerne.

Spørsmålet er likevel om avvikling av fylkeskommunen skaper et maktpolitisk tomrom. Mange vil si at vi allerede har et maktunderskudd på det regionale nivå. Kan vi risikere at kommunene blir stående alene og maktesløse overfor en sterk statsforvaltning og Stortinget? Blir resultatet mer sentralisering og makt til det sentrale østlandsområdet?

Erfaringen fra prosessen med utflytting av statlige tilsyn bekreftet at det er sterke motkrefter til desentralisering. Statsråd Victor Norman og Samarbeidsregjeringen gjorde et historisk maktpolitisk grep gjennom å drive frem utflyttingen. Flyttingen hadde aldri skjedd uten en sterk og dyktig statsråd som Norman ved roret. Fra de tre største opposisjonspartiene var det liten reell drahjelp å få. Regionene står, til tross for stor tyngde i antall velgere og i andel av landets verdiskapning, svakt i den norske maktstruktur.

Manifestet om Gulating skisserer et direkte folkevalgt organ med ansvar for næring, kultur og samferdsel. Videre skal organet ha beskatningsrett og ansvar for fond med risikokapital. I forhold til dagens fylkeskommune er arbeidsfelt snevrere og mer konsentrert om verdiskapning. Egen beskatningsrett er i så henseende unødvendig og vanskelig å legitimere. Likeledes blir nok et slikt organ lite politisert. Man vil være enig i mange saker uavhengig av partitilhørighet.

Kommunalminister Erna Solberg fra Høyre har godkjent forsøket med Vestlandsrådet, der de fire fylkene samarbeider om samferdsel. Rådet er besatt av fylkestingspolitikere, og er en viktig test på muligheten for å etablere et godt samarbeid regionalt.

Debatten om et regionalt politisk samarbeidsorgan er viktig. Vestlandet kan trenge et nytt og samlende politisk organ som taler regionens interesser på samferdsel, næringspolitikk og kanskje også kultur og andre felt. Men initiativet bør komme nedenfra. Oppgavene til det foreslåtte Gulating er for snevre til å forsvare direktevalg. Folk har nok med å holde orden på to folkevalgte nivåer.

Derfor bør et eventuelt regionalt politisk nivå ta utgangspunkt i det kommunale nivå, ved at ledende kommunepolitikere får en god arena til å kjempe regionens interesser. Manifestet om Gulating som ble presentert på Vestlandskonferansen til Sparebanken Vest er en skisse til debatt. Høyre vil delta i denne debatten.