Av H. Michael Soroy,advokat for Dolphin Interconnect Solutions Inc., California

Tydeligvis unnlot Bergens Tidende å bekrefte forholdene beskrevet i artikkelen, før avisen gikk i trykken, hvilket er spesielt bekymringsfullt i lys av påstandene fremsatt overfor Dolphins styreformann (Albert) og Dolphins administrerende direktør (Darden). I egenskap av Dolphins advokat i USA, skal jeg påpeke følgende:

1. siden 1994 er Dolphin to ganger blitt reddet fra konkursens rand, første gang i 1994–95 da Alberts Amerscan venture-fond pumpet ca. 234 millioner kroner inn i Dolphin, og igjen i 1998 av den nye ledelsen med Darden i spissen, og hvorpå Dardens team sluttforhandlet en teknologioverførings— og lisensieringsavtale med Sun Microsystems som i fjor tilførte Dolphin ca. 171 millioner kroner. Like etterpå mottok Dolphins aksjonærer for første gang utbytte og som utgjorde totalt 76,5 millioner kroner. I tillegg ble det utbetalt mer enn ni millioner kroner i kontantbonuser til de norske ansatte. Særskilte kontantbonuser i størrelsesorden 900.000,00–2.250.000,00 kroner gikk til Dolphins toppledelse, herunder Løchsen, Rongved, Albert, Darden og Dickinson. Dolphins regnskaper revideres årlig av revisjonsfirmaet Deloitte & Touche i Oslo og i Irvine, California.

2. Beslutningen om å avvikle Dolphin AS og overføre virksomheten til en filial, ble fattet av både styret i Dolphin Inc. og av styret i Dolphin AS. Kun små driftsendringer er planlagt i Norge. Beslutningen ble fattet ene og alene for å kvalifisere for visse skattebesparelser som åpenbart vil komme aksjonærer og ansatte til gode. Som et paradoks skal det påpekes at dersom Dolphin hadde bestemt seg for rett og slett å likvidere driften i Norge (dvs. stengning av den norske bedriften med påfølgende negativt utfall for de ansatte), så ville ingen ansøkning eller melding til myndighetene vært nødvendig. En slik mulighet var aldri drøftet eller planlagt av Dolphin.

3. I motsetning til påstandene fremsatt av Løchsen, så etterkommer Dolphin fullt ut amerikanske aksjeselskapslover. Disse lovene gir selvsagt aksjonærene rett til å kontrollere og styre sine egne selskaper. Alle Dolphins transaksjoner har vært utført med fullt innsyn, under fullt oppsyn av Dolphins selskapsadvokater og revisorer, og med det nødvendige samtykke av både Dolphins styre og generalforsamling. Det skal i denne forbindelse påpekes at Løchsen faktisk var styremedlem av både Dolphin Inc. og av Dolphin AS da beslutningen ble fattet om å omgjøre driften i Dolphin AS til en filial under erhversloven. Løchsen, i sin egenskap av styremedlem i begge selskaper, ga sitt samtykke til omgjørelsen.

4. Dolphin er et amerikansk aksjeselskap, men 71,4 prosent av aksjonærene oppgav norske adresser per. 1. mars 2001. 70 prosent av Dolphins ansatte er i USA og 80 prosent av selskapets omsetning kommer fra amerikanske kunder. I fjor kom ca. 90 prosent av selskapets nye kunder fra USA.