De vil ha flere grønne lunger og friområder i byen. De vil at strandsonen og utmark ikke skal lukkes eller privatiseres gjennom salg til høystbydende. Det skal legges mer vekt på lokalhistorie, kultur, tradisjoner, mindre trafikk og flere gågater, sykkelstier og parker. De vil ha en by med god byggeskikk og estetikk.

Etter mitt syn setter Larvik-lista fokus på viktige verdier og riktige prioriteringer. I Bergen finnes det utallige eksempler innen byutvikling som viser at Senterpartiet fronter de samme verdier som folkelista i Larvik, men at vi dessverre står ganske alene om slike prioriteringer i bystyret og i bystyrekomiteene. Senterpartiet har gang på gang påpekt at nye byggeprosjekter må ha tilstrekkelige grønne lunger og friområder, og lekeområder for barna. Vi har stått steilt mot tiltak som fører til ytterligere nedbygging av strandsonen eller oppstykking av viktige naturområder. Et av mange eksempler på dette er da Sp som eneste parti gikk imot bygging av Motocrossbane i Kanadaskogen. Sp ville verne det populære friområdet. Først etter massive protester fra frivillige lag og organisasjoner i bydelen, snudde de andre partiene og omgjorde vedtaket. I Bergen sentrum vil Sp ha mindre trafikk, Festplassen for folk — ikke biler, og bedre forhold for fotgjengere og syklister.

Slik jeg forstår lederen, så etterlyser BT bergenspartienes synlighet på området. Jeg mener at Larvik-lista representerer det Senterpartiet har arbeidet for, og fortsatt vil arbeide for i Bergen.

Kjersti Toppe, Bergen Senterparti, 1. kandidat kommunevalget