Gratis barnehagetilbud er foreslått som et tiltak for at forelderbetalingen skal gå ned og for at alle barn skal få et barnehagetilbud. Det blir billigere barnehageplasser av dette, men det blir nødvendigvis ikke flere plasser. Vi har et stort utbyggingsbehov, og en slik storstilt satsing krever langsiktig planlegging og prioritering av investeringsmidler.Forslaget om gratis fire timers barnehagetilbud har flere positive sider ved seg. Det stadfester at barnehager er en viktig del av barns oppvekst og læringsarena. Det stadfester førskolelærernes pedagogiske kompetanse og barnehagen som grunnmuren i vårt utdanningssamfunn. Barnehagene gir barn gode muligheter for å legge grunnlaget for senere læringskompetanse og mestringskompetanse. I barnehagen lærer barn å utvikle bl.a sosiale ferdigheter, kommunikasjonsevner, toleranse og forståelse for andre, å mestre egne ferdigheter og ikke minst styrke seg selv i møte med andre barn og voksne.Stoltenberg sine løfter gir byrådet og bystyret i Bergen en særlig stor utfordring. Stoltenberg sine løfter gir også vår byregjering en unik mulighet til å følge opp disse løftene lokalt. Vi vet av erfaring fra Oslo at når et tilbud blir gratis, vil alle benytte seg av det. Byrådet i Bergen har satt barnehagebehovet i Bergen til 70 prosent av barn i den aktuelle alder. Byrådet har i sin innstilling til barnehagebehovsplan for Bergen sagt at dette betyr at vi trenger 900 nye barnehageplasser.Evalueringen av kontanstøttereformen viste at langt de fleste foreldre ønsker barnehageplass for sin barn. Byrådet har nå spilt ballen over til bystyret, og det er opp til bystyret den 7. mai å ta innover seg det egentlige barnehagebehovet. Undersøkelse gjort i Bergen høst 1999 sammen med prognosetall viser at behovet er nærmere 2500 nye plasser.Byrådet foreslå at vi bygger in ny kommunal barnehage for å møte dette behovet. Dette er en meget forsiktig og nesten pinlig satsing. En ny kommunal barnehage på Laksevåg i 2004, vil gi oss ca. 72 nye plasser. Hvordan skal vi skaffe oss de resterende 828? Og kanskje enda flere hvis behovet øker?Byrådet foreslår to tiltak:Håpe på at private barnehageeiere vil ta på seg det offentlige sitt ansvar å bygge nye barnehager. Disse private barnehagene skal da motta kommunalt tilskudd for barnehageplasser.Håpe på at de allerede eksisterende barnehagene har omstillingsmuligheter, utbyggingsmuligheter, kreativitet og endringsvilje, slik at vi klarer å skaffe 650 barnehageplasser i de allerede eksisterende barnehagene. Jeg som trodde at politikk var å ville noe, og handle deretter. Ikke sette håp som det fremste tiltaket for å nå sine målsettinger?? Bystyret sin oppgave er ikke å delegere ansvaret for fullbehovsdekning til arbeidstakerne i barnehagene. Bystyret sin oppgave er å ta dette ansvaret selv og forsikre barn i Bergen og deres foreldre at vi skal sørge for at det vil bli en barnehageplass til alle som ønsker det innen år 2003.Mimi Bjerkestrand, leder Norsk Lærerlag Bergen, avdeling for førskolelærere