Av Bjørn F. Holmvik,

kulturdirektør, Seksjon for kunst og kultur

Knut Rommetveit beklager at saken har gått så lett gjennom hos kommunen. Han sier videre at «det ikke er stilt noen krav fra kommunens side om garantier for tilbakeføring av veggen» og at «spraymaling skaper et lukket lag som gjør at fuktighet ikke trenger gjennom, noe som fører til så store skader at hele pusslaget må fjernes».

Hva som er «lett» er en vurderingssak, men det er brukt lang tid på å vurdere søknaden, ikke minst i lys av innsigelser både fra naboer og fra Fortidsminneforeningen. Søknaden mottatt 6. juni og bevilgning gitt 31. juli. I dette tidsrommet ble Kommando skriftlig bedt om å vurdere innsigelsene, spesielt mulige skader på veggen. Kommando ga svar der de informerte om sine undersøkelser om mulige skader, og der konklusjonen var at slike skader ikke ville forekomme.

Det vises for øvrig til bevilgningsbrev fra BLED-Seksjon for kunst og kultur:

«Bevilgningen gis under forutsetning av at prosjektet fullfinansieres slik at veggen kan føres tilbake til opprinnelig tilstand når prosjektet er over. Det vises i den forbindelse til byggesaksavdelingens rammetillatelse, der det understrekes at «tillatelsen gjelder inntil prosjektet som graffitiprosjektet er en del av, er avsluttet — dog ikke lenger enn til 29. juli 2004». Det forutsettes også at det brukes maling som kan garanteres ikke å skade fasaden på noen måte».