Av Ragnhild Hedemann, leder i komité for kultur, idrett og oppvekst, SV

Laksevåg og Arna har lavest dekning på barnehageplasser i Bergen, og en skulle tro at det var her byrådet ville satse først. Men nei. Med hjelp av Høyre i bystyret ble den eneste nye kommunale barnehagen som var foreslått i byrådets budsjettforslag, strøket. Den skulle bygges i Laksevåg bydel og er virkelig etterlengtet !

Ifølge budsjettforliket med Høyre for 2001 skal man nå legge forholdene til rette for at private skal få lyst til å bygge nye barnehager. Kommunen skal tilrettelegge tomter, gi kommunale garantier for lån og tilskudd til driften. Riktignok bare et lite tilskudd som monner lite på driftsbudsjettet. Tror noen at disse barnehagene blir bygget der behovet er størst? Eller blir det nye barnehager i strøk hvor foreldrene har råd til å betale mye for en barnehageplass?

Forslaget til Barnehagebehovsplan for Bergen 2001–2003 har 900 nye plasser som mål trass i at man vet det er behov for 1550 plasser. Tiltakene for å få til de 900 plassene monner lite og gir ikke plasser der mange barn står i kø. Nå skal barnehagene effektiviseres ved at flere barn skal inn i hver avdeling. Dette gjør man med økning fra 9 til 14 barn på småbarnsavdelinger hvor barna er fra 0-3 år og økning fra 18 til 24 barn på storbarnsavdelinger hvor barna er 3-5 år gamle.

Hvor mange barnehager som kan påbygges og som har uteplass til flere barn, sier planen ikke noe om. At målet til nå har vært å etablere 1-5-årsavdelinger for å få flere småbarnsplasser, blir heller ikke nevnt.

Planens sesam-sesam er å etablere «naturgrupper» i barnehagene slik at en gruppe barn, f.eks. 5 barn fra 0-3 år skal være ute hele uken sammen med en voksen. Dette holder ikke. Hva om ett barn trenger mye hjelp, skal de andre fire klare seg sjøl da? Naturbarnehager er et eget pedagogisk opplegg som krever førskolelærere som er motivert for denne barnehageformen og foreldre som ønsker det for ungene sine. Naturgrupper blir en kvasiløsning. De fleste barnehagene bruker allerede naturen rundt seg aktivt som ledd i sin pedagogiske plan, og sørger for at det er nok voksne med på utflukter og turer. En tvungen uteuke hver måned har ingen pedagogisk begrunnelse, bare en økonomisk, man kan klare seg med mindre lokaler.

Vi vet heller ikke om de private barnehageeierne er interessert i å ta utgiftene ved påbygginger/ombygginger og ansettelse av flere folk, ingen har spurt dem før planen nå legges frem.

Vi vet at barnehagene her i byen er svært skjevt fordelt i forhold til hvor småbarn bor. SV mener at kommunen må ta ansvaret for å bygge nye barnehager og bygge dem der det er størst behov. Nå står vi i fare for å få tilbygg og midlertidige løsninger for å stappe flest mulig barn inn i allerede fulle barnehager og at barn må kjøres lange veier i stedet for å få barnehageplass i sitt nærmiljø. Hvor mange nye plasser denne dårlig funderte planen kan føre til, er også meget usikkert SV sier i sitt budsjettforslag at nye kommunale barnehager skal bygges og først der vi har flest barn som venter på plass. I Bergen må det bygges mange nye barnehager om vi skal få full barnehagedekning. 500 plasser hvert år trengs hvis vi skal være i mål i 2003. Det er et offentlig ansvar å følge opp Stortingets mål om full barnehagedekning. Det er også et offentlig ansvar at barnehagene holder god kvalitet både faglig og på lokalene hvor barna er mange timer hver dag. Da må bystyrets flertall innse at det må brukes mye mer penger på barnehager både til bygging av nye plasser og til å drive dem med god kvalitet. Vi har sjansen nå når barnehagebehovsplanen skal behandles.

SV vil stå sammen med småbarnsforeldre, førskolelærere og alle andre som kjemper for nye barnehageplasser. Det finnes ikke noe sesam-sesam – det må politisk vilje og større bevilgninger til!