Derfor må vi ha et fokus på innbyggernes behov når det gjelder utforming av tjenestene, og vi må sørge for at folk føler de får mer igjen for skattepengene.

Det er kommunene som er de viktigste produsentene og formidlerne av offentlige tjenester til folk og det er det kommunale tjenestetilbudet folk møter — nærmest daglig - i en eller annen form. Derfor vil også gevinsten for brukerne av den modernisering av offentlig sektor som regjeringen legger opp til, være størst her.

Min filosofi er at det finnes ikke en løsning som er mer riktig enn en annen. For å sikre innbyggerne et best mulig tjenestetilbud er det svært viktig at dette er tilpasset de lokale forhold og ikke minst de lokale behovene. Det er ikke mulig å definere den ene riktige løsningen - fordi den finnes ikke.

Det er kommunepolitikerne som må finne den rette løsningen for deres kommune. Statens jobb er å legge til rette for at kommunene kan velge og prioritere hva som er viktigst og hvordan tjenestene skal utføres. Like viktig som hensynet til effektiv tjenesteproduksjon er den demokratiske siden: Innbyggernes vilje til å delta i lokalpolitikken er avhengig av tillit til det lokale nivået.

Ved mye statlig styring, er det fare for at kommunenes og fylkeskommunenes rolle gradvis endres fra aktiv planlegging til passiv etterlevelse av statlige initiativ og forventninger. Dessverre har utviklingen gått i feil retning de siste årene, noe regjeringen ønsker å rette på.

Ved å overlate oppgaveløsning til kommuner og fylkeskommuner stimuleres det lokale demokratiet ved at kommunens og fylkeskommunens folkevalgte gis mulighet til å finne egne løsninger på oppgaver. Slik markerer og tydeliggjør vi lokalt ansvar. Detaljerte statlige reguleringer toner ned det lokale ansvaret.Lokaldemokratiet og lokal håndtering fører innbyggerne i kontakt med politiske saker og lærer dem å arbeide med løsninger som gjelder fellesskapet. Slik kan lokaldemokratiet virke som en «skole i demokrati».

Noen hevder at økt desentralisering vil føre til økte ulikheter mellom kommunene. Det er mulig. Men skal alt på død og liv være helt likt? Og finnes det ikke ulikheter i dag? Vi må være villige til å ta hensyn til demografiske og geografiske ulikheter i kommunene, og ikke minst til de valg man som kommunepolitikere gjør. Samtidig som jeg tror vi får et bedre tjenestetilbud ut av det, så får velgerne i valg fortelle om de er fornøyd eller ikke!

Sem-erklæringen er helt klar på at vi ønsker økt kommunalt selvstyre. Vi har rett og slett ikke tro på at statlige detaljreguleringer, tungvinte kontroll- og rapporteringssystemer og mer byråkrati er veien å gå. Som en del av arbeidet med modernisering av offentlig sektor vil regjeringen arbeide for forenkling av den delen av alle de statlige reglene som styrer kommunesektoren. Formålet er å gi kommuner og fylkeskommuner større frihet og redusere den statlige detaljstyringen. Forenklingen av reglene bygger på en grunnleggende forståelse av at når kommunesektoren har fått ansvaret for å løse en oppgave, vil kommunene og fylkeskommunene også være ansvarlig for å finne måter å organisere oppgaveløsningen, delegere etter behov, planlegge tjenesten, og ansette de rette personene i de rette stillingene.

I arbeidet foreligger det allerede en oversikt over regelverk som bør forenkles. Men jeg er ikke tilfreds med resultatene av arbeidet så langt. Den 4. september avholdt jeg en idédugnad i Oslo hvor 20 ordførere og rådmenn var invitert for å bringe frem ytterligere forenklingsforslag.

For å favne videre enn de som var invitert hit, har jeg i tillegg oppfordret alle landets ordføreretil å komme med tre forenklingsforslag hver: «hvis jeg var kommunalminister for én dag med frie fullmakter til å fjerne regler, hvilke tre regler eller regelsett ville jeg ha fjernet først?» Jeg har gitt ordførerne frist til 25. september med å komme med innspill.

Etter dette håper jeg at vi har fått på bordet en samlet oversikt over de reglene som mest hindrer kommunene og fylkeskommunene å gjøre jobben sin. Vi vil gå videre i arbeidet med å forenkle reglene. Men like viktig som å fjerne eksisterende regler, er det å hindre at nye detaljstyrende regler vokser frem. Derfor har regjeringen laget retningslinjer også for fremtidig regelverk. Det må ikke være slik at de samme eller liknende regler etter noen år er tilbake på plass igjen.

Av kommunalminister Erna Solberg