Norges syn på barn og ungdom vekker internasjonal oppsikt, og noen ganger også debatt her hjemme. Etter mitt syn må barn og unge anses som en ressurs i samfunnet, ikke bare som objekter for beskyttelse. Derfor må vi også oppmuntre til medvirkning fra barn og unge — i familien, nærmiljøet, skolen og i samfunnet for øvrig.

Medvirkning er et sentralt prinsipp i FNs barnekonvensjon. I disse dager (5.-10. mai) foregår Barnetoppmøtet i FN, og i slutterklæringen fra denne spesialsesjonen om barn er målet om å sikre barns medvirkning og lytte til barns ønsker tatt med.

Hva er så regjeringens overordnede mål for barne- og ungdomspolitikken i Norge?

Vi ønsker å sikre alle barn og unge gode oppvekst- og levekår, med likeverdige utviklingsmuligheter. Vi vil også sikre barn og ungdom mulighet til deltakelse og medinnflytelse. Vi vil motvirke marginalisering og fattigdom, og utjevne forskjeller i levekår blant barn og ungdom. Og, vi vil forebygge ulike former for overgrep, mishandling og vanskjøtsel.

Dette er også i hovedtrekk målene i FNs barnekonvensjon, som Norge ratifiserte i 1991, og disse elementene er med i den slutterklæringen som det forhandles om i disse dager. Målene er altså de samme - for norske barn og alle andre barn i verden.

I delegasjonen til FNs barnetoppmøte er også to ungdommer med: Heidi Grande og Henrik Solberg. De har viktige oppgaver denne uken, både i Barneforumet og i spesialsesjonen. Vi vil gjerne vise i praksis at FNs barnekonvensjon er viktig for norsk barne- og ungdomspolitikk. Men jeg vil også understreke at Norge har mye å lære av barn fra andre land, tross svært ulike levekår.

I dag har 338 av Norges 435 kommuner opprettet et barne- og ungdomsråd, eller et liknende organ for barn og unges innflytelse. Det er viktig å arbeide for at all ungdom deltar, ikke bare de ressurssterke. Det er også viktig med deltakelse av ungdom med minoritetsbakgrunn. Å gi barn mulighet til medvirkning betyr at vi tar barn på alvor. Dette er også Europarådet opptatt av. I samarbeid forbereder vi nå en stor konferanse i Norge senere i år der temaet nettopp er medvirkning.

Det er gledelig at så mange ønsker å arbeide for en virkeliggjøring av artikkel 12 i FNs barnekonvensjon. Den pålegger medlemsstatene å sørge for at barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til fritt å gi uttrykk for disse synspunktene i alle forhold som vedrører barnet, og å tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med alder og modenhet. Jeg håper at flere nå ser betydningen av at barn så tidlig som mulig skal få anledning til å medvirke i saker som angår dem.

LAILA DÅVØY.
Foto: Eirik Brekke