Fysisk aktivitet i befolkningen generelt er redusert i forhold til tidligere. Dette gir utslag i økt gjennomsnittsvekt hos både barn og voksne, økte muskel— og skjelettplager og andre helse- og sykdomsproblemer. TV, data og bilkjøring må ta en del av skylden, og barn kjøres til skole og fritidsaktiviteter i mye større grad enn tidligere.

Å bevege seg er et grunnleggende og nødvendig behov hos alle mennesker. Vi er skapt for bevegelse, og kroppen reagerer negativt dersom dette behovet ikke taes nok hensyn til. Barn vil mye heller bevege seg enn å sitte stille, og de gjør det så lenge voksne ikke legger hindringer i veien for dem. Å oppleve gleden ved å bevege seg er noe vi alle kjenner, og for barn er det viktig at vi legger til rette for muligheten til å oppleve bevegelsesgleden.

Nyere forskning (bl.a. Mjaavatn og Skisland, NTNU) viser at motorisk flinke barn utvikler en god selvfølelse og har bedre forutsetninger for en sunn mental utvikling. Forskning har også vist at mobbing og sosiale evner henger sammen, og man antar at økt fysisk form og motoriske ferdigheter har en innvirkning på denne sammenhengen. Det er også kjent at økt fysisk aktivitet/bedret motorikk har positiv innvirkning på konsentrasjon og læringsevne.

Det er helt klart at flere gymtimer i skolen er ønskelig. Men vi må ikke glemme at fysisk aktivitet i skolen kan fremmes på flere måter, og her er uteskolen en fantastisk mulighet. Å være ute i frisk luft og oppleve naturen på nært hold gir ungene både bevegelse og gode opplevelser som påvirker kropp, mestring og læring. Dette er aktiviteter som koster lite og gir mange gevinster.

På Minde skole har man tatt uteskolen på alvor, og har dette som en viktig satsing fra 1. klassetrinn. Hele dager året rundt tilbringes ute i skog, mark og fjell med ulike aktiviteter, lek og oppgaver. Alle fag innlemmes i uteskolen, slik at undervisningen ivaretas, men på en spennende og utforskende måte. Vi har akkurat nå hatt en ute-uke hvor alle aktiviteter og undervisning har foregått ute i det fri. Elevene jobbet med ulike prosjekter relatert til natur og miljø, og foreldre og søsken ble invitert til delta på mange spennende aktiviteter.

Både foreldre og skolen ser at dette er en satsing som gir mange positive gevinster. Barna trives og har større muligheter for en sunn utvikling.

At denne satsingen er riktig underbygges av stadig nye forskningsrapporter, og det er viktig at fokuset på fysisk aktivitet og uteskole holdes oppe i tiden fremover.

KARI STRAUME HAUGLAND,

FYSIOTERAPEUT OG LEDER I ÅRSTAD BYDELS-FAU