• Det er grunn til dyp uro for Hordalands-landbruket. Veldig mange bønder kom skjevt ut etter jordbruksoppgjøret i fjor, sier fylkesmann Svein Alsaker.

JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bt.noFylkesmannen har vært aktivt deltakende gjest på Hordaland bondelags årsmøte på Stord, og der benyttet han anledningen til å tale landbrukets sak i nærvær at statssekretær i Landbruksdepartementet, Lindås-bonden Sveinung Valle. Noe som falt i svært god jord hos utsendingene.Som statens fremste representant i Hordaland fylke, er Alsaker likevel svært forsiktig med å kritisere direkte regjeringen og Stortinget for fjorårets jordbruksoppgjør. Lavest gjennomsnitt — Men jeg tar til etterretning at svært mange Hordalands-bønder kom skeivt ut av fjorårets jordbruksoppgjør. Oppgjøret var innrettet slik at de som har en vesentlig del av sin inntekt fra gården, ble prioritert. - Det kan man forstå, men for Hordaland slo det særlig hardt ut. Fylket vårt har nemlig den laveste gjennomsnittlige bruksstørrelsen i hele landet, ca. 90 dekar. Likevel er dette småskalajordbruket den viktigste næringen i mange bygder.På denne bakgrunn rettet Svein Alsaker under årsmøtet en indirekte oppfordring til bøndene om å bli mer rampete og mer direkte i uttrykksformen. Fra talerstolen fikk utsendingene høre at debatten under årsmøtet var altfor snill.- Ja, jeg mente de kunne ha vært mer direkte i formen når de først hadde statssekretæren til stede. Det er kanskje ikke grunn til å snakke om krise, men bare fra 1987 til 1998 ble det 1.500 færre bruk i Hordaland. Og denne nedleggingstakten vil bare øke hvis det ikke blir satt inn aktive mottiltak. Hordaland tilsidesatt Fylkesmannen beklager særlig at støtten til bygdeutvikling, BU-støtten, er fordelt på en slik måte at bøndene i Hordaland føler seg tilsidesatt. Og det fikk statssekretæren høre i klare ordelag.- Jeg har aldri forstått hvorfor Hordaland har fått redusert sin andel av de totale BU-midlene, mens andre fylker, som Sogn og Fjordane, har fått øket sin andel. Landbruksnæringen i Hordaland er nemlig mer truet enn mange andre steder i landet, sa fylkesmannen i statssekretærens påhør. - Det blir sagt at BU-støtten skal reduseres i fylker med store økonomiske kraftsentra. I Hordaland har vi Bergen, men det hjelper jo ikke bøndene, sa Alsaker.