Vi kan ikke akseptere at klare rettigheter som voksne har for opplæring som fører frem til studiekompetanse eller fagbrev blir svekket. En individuell lovfestet rett til videregående opplæring som voksne fikk i kompetansereformen som her ikke blir fulgt opp. Ifølge Fylkeskommunens handlemåte blir mange voksne nå fratatt denne rettighet.

Det kan heller ikke aksepteres at elever som nesten er ferdig blir snytt for fagbrev.

En kan ikke behandle voksne yrkesaktive på denne måten, det er lite seriøst. Hordaland fylkeskommune har et stort nedslagsfelt for voksne som ønsker å ta opplæring, og i fylkeskommunens budsjettering har en ikke tatt høyde for dette. Denne under budsjettering undergraver klart den rett til opplæring som mange voksne har i dag, og det vil i tillegg ta motivasjonen fra dem som måtte ha planer for en slik opplæring.

Vi vil derfor oppfordre Fylkesutvalget til ikke å kutte i voksenopplæringsbudsjettet på sitt møte den 28.august.d.å., og på den måten bidra til at de rettigheter den enkelte har til opplæring blir ivaretatt.

Dette vil også bidra til å dekke opp det behov fylkeskommunen, og ellers kommuner i Hordaland har for kvalifisert personale, og da spesielt innenfor helsesektoren.

RONALD BERNTZEN LEDER NORSK KOMMUNEFORBUND I BERGEN