ATLE ANDERSSONatle.andersson@bt.no Årsaken er statens eget engasjement i Halden-reaktoren.Norge krever stans i de radioaktive utslippene fra det britiske atomgjenvinningsanlegget Sellafield fordi de forurenser norske havområder. Men samtidig bruker staten millionbeløp på forskning som blant annet bidrar til å forlenge driften ved internasjonale atomanlegg, som for eksempel Sellafield. Delikat sak Den statsstøttede Halden-reaktoren er sentral i atomindustriens arbeid med forskning og testing av såkalt MOX-brensel (Mixed Oxide Fuel). Eieren av Sellafield-anlegget, British Nuclear Fuels (BNFL), ønsker å produsere dette plutoniumholdige kjernebrenselet i stor skala for å sikre den økonomiske fremtiden til det kriserammede atomanlegget. For å produsere denne brenselstypen, må brukt atombrensel gjenvinnes. Og det er gjenvinningsanleggene i Sellafield som er kilde til forurensningen av norske havområder.Det mange kritikere oppfatter som en logisk brist i norske myndigheters håndtering av atomsaker, skaper nå hodebry innad i regjeringen. Saken er blitt så delikat at miljøvernminister Siri Bjerke for andre gang ber om en vurdering av om Halden-prosjektet svekker Norges troverdighet i arbeidet med å stanse utslippene fra atomgjenvinningsanlegg. Kan bli nedlagt Som BT tidligere har skrevet er den radioaktive forurensningen langs norskekysten blitt mangedoblet siden midten av 1990-tallet. Årsaken er utslippene av det radioaktive stoffet technetium fra Sellafield. Opplysningene har utløst et skred av krav fra kommuner, opposisjonen på Stortinget og organisasjoner om å legge hardere press på britiske myndigheter for å få redusert eller stanset utslippene. Etter det BT kjenner til, kommer troverdighetsargumentet til å veie tungt når regjeringen om kort tid skal avgjøre om reaktordelen av Halden-prosjektet skal videreføres.Den nåværende driftsperioden utløper neste år. Miljøvernministeren skal være skeptisk til å opprettholde aktiviteten. Men innad i regjeringen er det næringsminister Grete Knudsen som har ansvaret for saken, og det er uvisst hva utfallet blir. Irritert Miljøvernministeren har fått på bordet en evalueringsrapport fra Norges Forskningsråd som konkluderer med at reaktor-prosjektet i Halden bør videreføres. Ekspertgruppen anbefaler at prosjektet bør utvikle produkter som dekker atomindustriens behov for økt lønnsomhet.I Miljøverndepartementet er man irritert over at ekspertutvalget ignorerte spørsmålet om fortsatt drift vil undergrave den norske troverdigheten og handlingsfriheten i atomsaker. Utvalget ble i sitt mandat bedt om å gi en slik vurdering, men unnlot å gjøre det. Begrunnelsen fra ekspertgruppen var at man "ikke ønsket å foreta politiske vurderinger". Miljøverndepartementet godtar ikke begrunnelsen. Forskningsrådet har nå fått ny klar beskjed om å vurdere også ulempene ved Halden-prosjektet. Milliardsatsing Sellafield-anleggets eier BNFL har satset over fire milliarder kroner på en ny fabrikk som etter planen skal produsere MOX-brensel til atomkraftverk i flere land. Fremtiden til den britiske atom-gjenvinningsindustrien står og faller på om Blair-regjeringen i løpet av forsommeren velger å gi grønt lys til oppstart og drift av den kontroversielle MOX-fabrikken, som allerede er bygget.

fakta/Halden-prosjektet

  • Halden-prosjektet er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med 20 medlemsland, og administreres av Institutt for energiteknikk. Som vertsnasjon betaler Norge en stor del av kostnadene ved prosjektet. * Halden-reaktoren er en av hjørnesteinene i prosjektet. Her drives kommersiell atomkraftforskning og utvikling av systemer som har til hensikt å gjøre atomkraften mer effektiv og driften av reaktoranlegg sikrere.
  • Halden-reaktoren er en av verdens eldste i fortsatt drift. Den ble åpnet av kong Olav i 1958.
  • Miljøstiftelsen Bellona og flere andre organisasjoner krever reaktoren stengt fordi de hevder den er foreldet. Det har vært flere mindre uhell ved Halden-reaktoren, senest 28. januar i år. Ved en feil slapp reaktoren ut stråling fra radioaktivt uran som var 100 ganger høyere enn vanlig.
RADIOAKTIVE UTSLIPP: Det britiske atomgjenvinningsanlegget Sellafield, som ligger ved Irskesjøen, er med å forurense norskekysten med sine radioaktive utslipp.