JAN STIAN VOLD

Daværende Bergen byrett slet lenge med store kapasitetsproblemer. Derfor ble det midlertidig ansatt en ekstra dommerfullmektig i 1999 for å ta unna køen av saker. Nå slutter vedkommende. Stillingen blir ikke erstattet.

Nær målet

I to brev til Justisdepartementet uttrykker sorenskriver Erik Elstad stor bekymring, og krever at departementet omgjør vedtaket. Svaret er foreløpig nei.

— Målet er at vi skal behandle alle straffesaker innen 90 dager. Nå er vi nær ved å lykkes, men da må vi beholde de dommerfullmektigene vi har, sier han til Bergens Tidende.

Han har ikke gitt opp, og avventer et endelig svar fra departementet senere i måneden.

— Vi regner med at økningen av saker bare vil fortsette i tiden som kommer.

— Og kombinert med dommermangel blir konsekvensen at det drøyer ekstra å få forbrytere dømt?

— Ja, det kan du godt si.

- Mer kriminalitet

Antallet straffesaker for tingretten har økt med 31,4 prosent til nå i år. På toppen av dette kommer en økning i tallet på sivile saker.

Politimester ved Hordaland politidistrikt, Vidar Refvik, liker ikke utviklingen.

— Jo raskere domstolene jobber, jo bedre er det for bekjempelsen av kriminalitet. All økning i saksbehandlingstid er bekymringsfull, sier politimesteren.

Han har fire forklaringer på at tingretten må rydde plass til stadig flere straffesaker:

n En betydelig økning i kriminalitet, og da særlig når det gjelder vinningsforbrytelser.

n Politiet er blitt mer effektive gjennom omorganiseringen den siste tiden.

n 45 prosent av alle anmeldte forhold i Hordaland blir oppklart, noe som ifølge Refvik er vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet.

n Det såkalte gjengangerprosjektet gjør at kjenninger av politiet blir ekspedert raskere i rettssystemet enn tidligere.