debatt Av Arne Sortevik, kommunalråd/-gruppeleder og stortingskandidat for Hordaland Frp

Som Torbjørn Hansen — stortingskandidat fra Høyre - kanskje vet tar Frp avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på rase, kjønn, religion og etnisk opprinnelse. Det er nedfelt i partiprogrammet som et av Frps prinsipper.Når det oppfordres til holdningskampanjer og til holdningsendringer for å motvirke rasisme er det selvsagt oppfordringer som Frp kan støtte.For Frp er null-toleranse viktig; ikke bare når det gjelder holdninger til rasisme men også holdninger til mange av hverdagslivets andre utfordringer; bl.a. kriminalitet og helse. Innenfor slike områder etterlyser vi faktisk fra Frps side samme glødende engasjement!Torbjørn Hansen fra Høyre vet nok helt sikkert at Frp ikke har kamp mot innvandring som hovedsak.Men om Hansen fra Høyre mener at Frp har en restriktiv flyktning- og innvandringspolitikk har han helt rett; han har til og med rett i at Frps politikk på dette området er langt mer restriktiv enn det vi finner i de andre partiene - langt mer restriktiv enn også det Høyre står for!Om man ser seg litt om i verden - det skal man jo med åpne holdninger - kan det være naturlig å se til Danmark. Dansk lovgivning både i egen lov om innvandring og egen lov om integrering setter strenge krav til mottak og opplæring; krav som det politiske flertall i Norge fortsatt har langt igjen til å akseptere!Men lovverket er vedtatt på demokratisk vis i Folketinget i vårt nære naboland Danmark!Frp vedkjenner seg at partiet setter et kritisk lys på ressursbruken til både stat og kommuner knyttet til den innvandringspolitikken som flertallet fører.Høyre har selv vært med på å lage innvandrerregnskap i Os kommune; Torbjørn Hansen vet at etter år med pluss kommer nå år med minus for kommunen! Hansen fra Høyre vet at i Bergen kommune vil ikke Høyre vite hva det koster å ta imot og bosette flyktninger; samtidig som partiet Høyre i likhet med AP, KrF, V, SP. SV og RV ikke har noen motforestillinger mot å sette opp regnskap for pleietrengende eldre, for barn i SFO, for utviklingshemmede og mange andre grupper.Frp vedkjenner seg at partiet setter et kritisk lys på bekymringsfull kriminalitet blant innvandrere. Statistikk kan nok leses på mange måter; men man kan jo blant annet høre på hva politiet sier om utviklingen av den organiserte kriminaliteten. Og for Frp er det også her null-toleranse! Frp vedkjenner seg også at vi som parti setter søkelyset på at mottak og bosetting i stort omfang også setter press på boligmarked og på skolekapasiteten.At Hansen fra Høyre - og for den saks skyld også andre politikere fra andre partier mener at dette er en politikk basert på mistenksomhet og ensidig kritikk som medfører at Frp skal tillegges ansvar for fremmedfrykt har vi registrert før. Anklagene blir nok gjentatt i kommende valgkamp. Fra Frps side er dette omtale, karakteristikker og beskyldninger som vi tar med stor ro; partiets gode velgeroppslutning er den beste garanti og det beste bevis for at partiets politikk også på dette området finner tilslutning hos mange velgere.Vi tror ikke at 20-30 prosent av velgerne lider av fremmedfrykt eller bekjenner seg til rasisme! Men Hansen fra Høyre tror kanskje det?