Jeg ønsker derfor å peke på noen trekk i vår politikk som gjør at mange velgere faktisk sympatiserer med Frps standpunkt på dette området:

Selv om Erna Solberg har tatt visse grep for å rydde opp i innvandringsproblematikken, er det fremdeles slik at:

  • regelverket gir rom for smutthull for dem som vil smugle seg inn i landet
  • kravene til nye landsmenn ikke blir håndhevet strengt nok
  • man er for lemfeldig med å sende tilbake dit de kom fra folk som ikke har skjellig grunn til opphold her i landet
  • visse typer kriminalitet blir utført av bestemte innvandrertyper
  • innvandrere gjør krav på rettigheter som om de var i sitt opprinnelige land

Jeg vil gjerne konkretisere strekpunktene ovenfor:

Det er et faktum at atskillige utlendinger tar seg inn i vårt land på ulovlig vis. Mange av disse går under jorden, som det heter, og lever i en slags symbiose med venner eller slektninger. Etter hvert som de så blir kjent med norske forhold, setter de frem personlige krav overfor innvandringsmyndighetene — og blir tilsynelatende godtatt som «lovlige» innvandrere.

Norskundervisningen er viktig for integreringsprosessen. Men mange - spesielt innvandrerkvinner fra den tredje verden - unnlater å møte til norsktimene, angivelig på grunn av deres påståtte underdanige stilling i familien. I familiene er det ellers nokså alminnelig at de bruker sine egne morsmål, og dermed får de liten trening i å bruke språket vårt muntlig. Man kan også trekke frem uregelmessigheter i forretningsdrift, pengetransaksjoner, skattespørsmål og sosiale ytelser. Mange bryter norsk lov i forbindelse med ekteskap, omskjæring og såkalte æresholdninger.

I noen tilfeller blir asylsøkere som er dømt til å bli sendt tilbake til sine hjemland, værende her på grunn av humanitære hensyn, fordi de bor i kirkeasyl, eller private tar hånd om dem. Det kommer ellers frem at kostnaden med hjemsendelse er for stor, spesielt når de må eskorteres tilbake av polititjenestemenn.

Drap, voldtekt og grove ran er generelt blitt vår tids svøpe. Men vi kan bare ikke overse det faktum at rundt 80 prosent av disse grove forbrytelsene begås av bestemte grupper innvandrere.

Norsk lovgivning kan neppe sies å være særlig liberal. I alle fall er vårt lovverk utformet for å skulle gjelde nordmenn og -kvinner i Norge. Da kan det bli litt underlig når man etter hvert opplever særregler for dem som kommer fra fjerne land. Jeg skal ikke komme inn på de urettmessige krav det siktes til, men når vi skaper et samfunn som skal gjelde i Norge, så får alle som ønsker å bo her, rette seg etter disse retningslinjer.

De anførsler jeg her har presentert, er i utgangspunktet generelle uttrykk for en rettferdig etikk i behandlingen av nye landsmenn, men det kan virke slik at siden Frp kommer med dem, støter de an mot «mer rettenkende politikere». Det spørs imidlertid om ikke tiden er inne til også i vårt land å stille krav til innvandrerne, slik Folkpartiet gjorde i Sverige ved deres siste valg. Egentlig er krav til respekt for norsk lov og orden ingen politisk sak, men heller et uttrykk for det som tør være en forpliktende norsk æresholdning!

Siv Vågsholm, Frp