debattAv fylkesvaraordfører Helen Nordeide Fløisand (KrF)

Han etterlyser ansvarligheten for den videregående skole i Bergen. Bakgrunnen er at undertegnede, sammen med de andre i KrFs fylkestingsgruppe, H, Frp, Pp og to uavhengige, gikk inn for å gi støtte til Danielsen videregående skole. KrFs representanter er gått til valg på bl.a. å skulle gi støtte til friskoler og har dette programfestet. Skulle like å høre om Arne Jakobsen ville gått imot sitt program i en viktig sak for Arbeiderpartiet!?

Etter valget høsten 1999 inngikk KrF en politisk avtale med Ap, V og Sp i Hordaland fylkesting. Denne avtalen inneholder en rekke punkter som vi er enige i å samarbeide om. De sakene vi fra før visste at vi ikke kunne enes om, står det heller ingenting om i denne avtalen — dette trodde jeg Arne Jakobsen visste. Bl.a. er saker som støtte til private institusjoner, friskolene og Ulrikstunnelen slike saker. Med andre ord var vi enige om hva vi var uenige om i utgangspunktet.

Danielsen videregående skole gir elevene fra Bergen - og Hordaland for øvrig – et godt tilbud og gjør at mangfoldet i skolen kan opprettholdes. Dette er en skole med utvidet kristen formålsparagraf - og det er en skole for alle elever. Alle kan søke til skolen. Skolen er et supplement til den offentlige skolen - og KrF svikter ikke sin oppgave. Tvert imot ser vi nødvendigheten av at det er et mangfold av skoler og at valgfriheten - og foreldreretten - til enhver tid opprettholdes. Dette betyr ikke at vi svikter den offentlige skolen. Skulle bare mangle! Den offentlige skolen er fundamentet, de private er supplementet! Vi har dessuten en lærerstab i den offentlige skolen som gjør en glimrende jobb og som det står meget stor respekt av!

Når Arne Jakobsen etterlyser prioriteringslisten fra 1996 - må jeg bare minne om at det var Ap som startet med å gi investeringsstøtte til private skoler da de ga tilskudd til tilbygg for Rudolf Steinerskolen. Siste vedtaket i den saken ble gjort for nøyaktig ett år siden. Ap stemte da for å gi støtte, etter at det samme Ap hadde stemt imot saken noen måneder tidligere, nemlig i budsjettbehandlingen for år 2000. Argumentasjonene var forskjellige: noen syntes plutselig det ikke var så stort beløp, andre for å følge opp tidligere vedtak mens atter andre mente de burde få tildeling pga. den alternative pedagogikken. Skolen er i alle fall privat, og Arne Jakobsen stemte for og gikk i takt med sin partigruppe! Nå spørs det om han fortsatt går i takt med sitt parti?

KrF har tidligere ikke gått inn for å gi investeringsstøtte til noen private skoler, da vi skiller mellom drift og investering. Da Ap likevel ga slik investeringsstøtte til Steinerskolen og KrF ga sin tilslutning, ga KrF uttrykkelig beskjed om at det nå var åpnet for at også andre private skoler måtte få støtte til investering, bl.a. Danielsen skole, om det skulle komme en slik søknad fra skolen.

Nei, Arne Jakobsen, KrF og fylkesvaraordføreren har stemt i tråd med KrFs program. Vi tar vare på det mangfoldet det er med private friskoler - og vi tar like godt vare på den offentlige skolen som Ap - i tillegg!! Det vet Arne Jakobsen like godt som jeg! Alternativet var at fylkeskommunen kanskje måtte bygge enda en skole, for ansvaret for at de ca. 450 elevene ved Danielsen skole får sin undervisning - har vi i fylkeskommunen uansett!