Gjennom Rådhuskvartalet får en mulighet til å skape et kultursentrum i sentrum. Sentrums utfordringer er å trekke folk til byen. Sentrumsopplevelsen endrer seg, og for å tiltrekke folk må sentrum være et kulturelt så vel som handlemessig midtpunkt. I våre undersøkelser kommer det fram at folk foretrekker sentrum når de vil oppleve noe «annet». Utvalg og variasjon gjør sentrum mer tiltrekkende enn bydelssentrene. Ved å utnytte Rådhuskvartalets potensial kan dette behovet forsterkes og imøtekommes.

Rådhuskvartalet har en unik beliggenhet med hensyn til kulturbrukernes krav til tilgjengelighet. I Bergen skal det lite til for å falle utenfor det bruksarealet som folk benytter. I en artikkel i BT våren 2002 påpekes dette ved at området rundt Smålungeren oppfattes som for usentralt, og tilbudene her lider av å ligge 300 meter utenfor «sentrum», altså Torgallmenningen. Ved å skape et kulturområde i Rådhuskvartalet vil forhåpentlig også de andre kulturinstitusjonene i sentrum kunne profittere på dette. Ved å være lokalisert i sentrum har man mulighet til å skape en aktiv arena og være «der det skjer».

De ivrigste kulturbrukerne finnes i urbane strøk. I byene er det god tilgang på kulturtilbud, og bruken samsvarer med tilgjengeligheten. Ifølge Statistisk sentralbyrå bruker vi i dag mer penger på kultur enn mat. Folk etterspør flere og andre opplevelser enn de dagligdagse, og ønsker åndelig påfyll. Et generelt trekk ved kulturbruk er at mennesker som oppsøker én kulturform ofte oppsøker andre kulturformer også. Bruk genererer altså gjenbruk og merbruk.

Utfordringen blir å skape et tilbud som appellerer til både menn og kvinner, yngre og eldre. Hvilken målgruppe er det så tilbudet i Rådhuskvartalet må tilpasse seg om det skal bli et levende kulturelt sentrum? Dette er et legitimt spørsmål, da målgruppen vil ha innflytelse både for innhold og utforming. Det er mye som tyder på at det Bergen mangler, er et kulturtilbud som kan romme hele familien. Barn er i liten grad selvstendige kulturkonsumenter. Deres handlinger er i vesentlig grad bundet til foreldrenes preferanser og hvilke tilbud som eksisterer. Derfor er det viktig at kulturtilbyderne tenker på barnefamiliens kompleksitet og de ulike behov som eksisterer i denne gruppen.

I dag er det fokus på tradisjonelle og moderne verdier, og nettopp i dette spenningsfeltet kan Rådhuskvartalet tilby noe særegent. Rådhuskvartalets utgangspunkt er tradisjonsrike og historiske bygninger. Tradisjon skaper en følelse av trygghet og stabilitet, og gjennom å fylle kvartalet med moderne og nyskapende konsepter kan man frambringe en spennende kontrast. Tradisjon og modernitet kan interagere på denne arenaen og skape identitet og egenart i spenningsforholdet.

Dersom Rådhuskvartalets potensial utnyttes, kan bergenserne få et unikt tilbud, hvor alle kan få innsyn i sin kulturhistorie, forståelse for sin samtid og nysgjerrighet rettet mot framtiden.

Av Mona Uthaug Wigand, partner KulturAnalytikerne