Debatt

Av Harald Victor Hove,

formann

Bergens Unge Høyre

Hun har intervjuet skolefolk og politikere i tre mellomstore kommuner i sitt fylke. Det er akkurat samme problemet vi har her i Bergen, hvor politikere ikke vil eller vet at de kan gjøre skolehverdagen til mange elever bedre. Bergens Unge Høyre ønsker å sparke i gang en debatt omkring innholdet i Bergens-skolen, og hva man kan iverksette av lokale tiltak for å skape en bedre skole.

Rapporten til Brita Kleiven konkluderer med at politikerne er lite opptatt av innholdet i skolen, enten fordi de ikke vil eller tror de ikke kan. Likevel vet vi at mulighetene er store for å iverksette tiltak vedtatt av bystyre og fylkesting hvis bare viljen er til stede. Dessverre har ikke politikerne i Bergen og fylkeskommunen vært tøffe nok til å snakke om mer enn skolebygg, skolestrukturer og driftsbudsjetter.

Bergens Unge Høyre ønsker å starte en skoledebatt som går på innholdet, og inviterer by— og fylkespolitikere til å delta. I de 12 punktene som følger summeres det opp hva lokalpolitikere faktisk har mulighet til å gjøre innenfor dagens regelverk for å skape en bedre skolehverdag for elevene i grunnskolen.

1. Systematisk bruke nasjonale kartleggingsprøver i basisfagene og etablere hensiktsmessige oppfølgingsprogrammer

2. Gjennomføre brukerundersøkelser om skolemiljø og læringsmiljø

— «Elevinspektørene»/andre undersøkelser (ungdomstrinn, videregående opplæring)

— Veiledningsprogrammer for å bekjempe mobbing

3. Legge til rette for kompetanseutvikling blant skolens personale

— Bedre målrettet etter- og videreutdanning

— Oppfølging/støtte skoleledere

4. Prøve ut alternative modeller i yrkesfag for å forebygge drop-outs og gi skoletrøtte elever et mer tilpasset opplæringstilbud.

5. Mer reell foreldremedvirkning

— Større åpenhet, mer innsyn gjennom brukerundersøkelser

— Dialog om innhold/opplæring

— Godt integreringstiltak i flerkulturelle miljøer

6. Oppmuntre skolene til å drive forsøksvirksomhet

— Søk om avvik fra opplæringsloven og arbeidstidsavtalen

— Evaluering/oppfølging

7. Etablere flere alternative og mer fleksible skoletilbud for skoletrøtte elever i grunnskolen, særlig ungdomstrinnet

8. Videreutvikle styringsmodellen for skolene

— Skoleleders rolle og arbeidsvilkår

— Sikre skolefaglig kompetanse i sentraladministrasjonen

9. Konkurransedyktig lønnspolitikk med økt innslag av individuell lønn

10. Skolestruktur; herunder vurdere friere og fritt skolevalg

11. Ha en plan for vedlikehold og fornyelse av skolebygg

12. Initiere debatter om skolens innhold og kvalitet og betydningen av god skoleledelse i kommunestyre/fylkesting

Med disse punktene er stafettpinnen sendt videre til våre folkevalgte, og ikke minst til byråden for skole i Bergen, Ruth Grung (Ap).