Replikk

Av statssekretær Kristin Ravnanger (KrF)

Bergens Tidende kommenterer i sin leder 2. januar at regjeringen i et høringsnotat om ny lov om bioteknologi skal ha foreslått at helsepersonell som foretar ultralydundersøkelser, ikke skal kunne informere gravide om eventuelle avvik de finner hos fosteret. Dette er en feilaktig fortolkning av vårt forslag, og lederen blir derfor sterkt misvisende.

Riktignok sier vi i høringsbrevet at «ultralydundersøkelser som foretas i den hensikt å påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret, omfattes av bioteknologilovens bestemmelser om godkjenning m.v.». Dette er altså begrenset til de tilfellene der formålet utelukkende er konkluderende diagnostikk av sykdom eller utviklingsavvik. Men det er en viktig presisering i høringsnotatet som mange må ha oversett.

Ultralydundersøkelser som ikke har til hensikt å påvise sykdom eller utviklingsavvik, skal ikke omfattes av bioteknologiloven. Dette gjelder f.eks. de ultralydundersøkelser som i dag tilbys alle gravide som ledd i den alminnelige svangerskapskontrollen. Reguleringen av den informasjon som skal gis i denne forbindelse vil derfor følge av den generelle helselovgivningen, blant annet helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Hvis det under en alminnelig svangerskapskontroll oppdages utviklingsavvik hos fosteret eller mistanke om avvik, skal den gravide selvsagt informeres om de funn som er gjort. Usikkerhet knyttet til funnene må formidles. Kvinnen vil i henhold til pasientrettighetsloven ha rett til den informasjon som helsepersonellet har om hennes og fosterets helsetilstand.

Hvis det gjøres funn som kan tyde på at fosteret har en alvorlig sykdom, vil kvinnen bli henvist videre til sykehus/institusjon med tilstrekkelig kompetanse for å følge opp kvinnen. Dette vil dreie seg om institusjoner som etter det nye lovforslaget blir særlig godkjent for å utføre fosterdiagnostikk. Kvinnen eller paret vil her kunne følges opp med genetisk veiledning og informasjon fra særlig kvalifisert personell.

De rettigheter pasientene har etter pasientrettighetsloven, inklusive retten til å bli informert om funn som gjøres ved ultralydundersøkelser i svangerskapet, vil fortsatt gjelde uendret etter det forslaget vi har sendt på høring.

Vi har ikke til hensikt å svekke den gravide kvinnens rett til informasjon om sin og fosterets helsetilstand. Det er heller ingenting i høringsnotatet som gir grunn til noen slik påstand.