debattAv Arne Sortevik,1. kandidat stortingsvalget Hordaland Frp

Forskjellsbehandling av mennesker gjennom kvotering er etter mitt syn uakseptabelt. Også forskjellsbehandling basert på etnisk opprinnelse i forbindelse med ansettelse i offentlig sektor er uakseptabelt.

Hva mener statsministeren er «best kvalifisert» og hvem skal avgjøre det?

Er det regjeringen gjennom pålegg og direktiv om at det skal ansettes personer med innvandrerbakgrunn for å «fylle» opp en «kvote»?

Eller skal vi som i dag overlate avgjørelsen til dem som i dag har ansettelsesmyndighet og som i dag foretar ansettelsesbeslutninger basert på et syn på hva som samlet sett er den best «kvalifiserte» søker?

Har statsministeren i sin iver etter å være imøtekommende med innvandrere i Norge tenkt på at kvalifikasjoner er en sum av mye kunnskap og mange ferdigheter?

Har statsministeren i sin iver etter å være imøtekommende med innvandrere i Norge tenkt på at omfattende kunnskap om — og ferdighet knyttet til - norsk og vesterlandsk kultur fortsatt er en viktig kvalifikasjon for å arbeide godt i Norge?

Jeg frykter at mange vil oppfatte pålegget som en kommando; og sørge for at det blir ansatt flere personer med innvandrerbakgrunn i offentlig sektor selv om de ikke samlet sett har best kvalifikasjoner blant alle søkerne.

Jeg tror derfor at pålegget ikke gavner ønsket om å skape gode holdninger og åpenhet i forhold til landsmenn av utenlandsk opprinnelse.

Jeg tror dessverre at utspill som dette fra Aps statsminister tvert imot skaper grobunn for negative holdninger.